Телекомунікаційні послуги: приклад договору ОСББ про встановлення сервітутуДрук сторінки
Телекомунікаційні послуги: приклад договору ОСББ про встановлення сервітуту

У роботі ОСББ, а тим більше – асоціації ОСББ, рано чи пізно постає питання про врегулювання відносин із провайдерами телекомунікаційних послуг.

 Останні користуються спільним майном багатоквартирних будинків для розміщення свого обладнання, підключають це обладнання до внутрішньобудинкових мереж електропостачання, використовують спільне майно в інші способи. Для таких дій потрібна належна правова підстава.

Загалом, право користування чужим майном може виникати з різних підстав і мати різний зміст. Відповідно, існують різні способи, в які забезпечується правова підстава для використання спільного майна багатоквартирного будинку "сторонніми" особами.

У випадку з провайдерами телекомунікаційних послуг маємо ту особливість, що користування спільним майном є обмеженим і невиключним. Тобто використання спільного майна багатоквартирного будинку провайдером не виключає доступу до цього майна ні співвласників, ні інших провайдерів. Так, наприклад, стояки (шахти) кабелів слабких струмів використовуються зазвичай одночасно кількома провайдерами. Для подібних випадків серед усіх передбачених цивільним законодавством правових підстав використання спільного майна найбільше підходить сервітут (право на користування чужим майном).

Сьогодні середньостатистичне ОСББ має кілька договорів про встановлення сервітуту з різними провайдерами. Зазвичай, такі договори укладаються за формами, які пропонуються самими ж провайдерами, і різняться між собою за змістом і основними умовами. Нерідко запропоновані провайдерами проекти договорів орієнтовані на суб’єкта підприємницької діяльності, не враховують особливостей роботи ОСББ як неприбуткових організацій, містять не надто вигідні для ОСББ положення.

Також нерідкими є випадки, коли перед ОСББ, яке виконує ремонт або модернізацію спільного майна (у тому числі енергоефективні заходи), постає проблема у вигляді хаотично розміщених мереж і обладнання операторів, які перешкоджають проведенню ремонту/модернізації. Переговори та пошуки механізмів впливу на операторів розтягуються на місяці, а необхідні будинку роботи тим часом не виконуються.

Зауважимо, що саме ОСББ – як представник співвласників – мало би визначати умови роботи провайдерів у будинку та пропонувати свою уніфіковану редакцію договору усім провайдерам.

Щоби допомогти ОСББ у вирішенні цієї задачі, ми розробили приклад договору про встановлення сервітуту, який і пропонуємо вашій увазі. Наш приклад розроблено з урахуванням практичного досвіду ОСББ – наших партнерів із різних регіонів України. Він у жодному разі не є догмою чи взірцем – скоріше, це "концентрат" основних положень, які можна доповнити в ході переговорів конкретного ОСББ із конкретним провайдером. Саме тому – зверніть увагу – запропонований приклад не містить окремих розділів "права і обов’язки сторін". Натомість він містить розділ "Зміст сервітуту", де ці права і обов’язки концентровано викладено у їхньому взаємозв’язку.

Підставою укладення договорів сервітуту є рішення загальних зборів ОСББ. За чинним законодавством саме збори повноважні прийняти рішення про встановлення сервітуту щодо спільного майна багатоквартирного будинку на користь юридичної або фізичної особи. Зборами ж надаються правлінню відповідні повноваження. Вашій увазі пропонуються зразки протоколів загальних зборів для двох випадків. Один – для  врегулювання відносин з вже присутніми в будинку провайдерами телекомунікаційних послуг, другий – для встановлення сервітуту на користь нового суб'єкта.

Сподіваємося, що запропоновані зразки документів допоможуть правильно оформити рішення співвласників про надання сервітуту, приклад договору стане відправною точкою для переговорів ОСББ із провайдерами. А кошти, отримані від плати за сервітут, об'єднання зможуть спрямувати до ремонтного фонду та використати на впровадження енергоефективних заходів.

Приклад договору про встановлення сервітуту

Договір
про встановлення сервітуту

Місто Всегараздів.                                                                                      «01» грудня 2016 р. 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Тиха оселя», далі – «Об’єднання», в особі голови правління Тихого Тихона Тихоновича, що діє на підставі Статуту, з одного боку, та Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет-провайдер», далі – «Оператор», в особі директора з розвитку мережі Прудкого Івана Петровича, що діє на підставі довіреності № 4516 від 04.05.2016 р., з другого боку, при спільному згадуванні – «Сторони», а окремо – «Сторона», уклали цей Договір про таке: 

1. Предмет Договору

1.1.   За цим Договором Об’єднання надає Операторові право обмеженого невиключного платного строкового користування спільним майном багатоквартирних будинків Об’єднання (сервітут) на умовах, визначених цим Договором. 

2. Зміст сервітуту

2.1.   Сервітут встановлюється щодо спільного майна багатоквартирних будинків за адресами м. Всегараздів, вул. Щаслива, буд.7 та  м. Всегараздів, вул. Щаслива, буд.9 (далі – «Будинки»), а саме: щодо шахт, каналів і електрощитків, призначених для розміщення мереж і обладнання низької напруги (далі – «Об’єкт сервітуту»).

2.2.   Оператор має право встановити елементи власної телекомунікаційної мережі та власні технічні засоби телекомунікацій (далі – «Обладнання Оператора») в Об’єктах сервітуту за умови, що внаслідок такого встановлення не порушуються конструктивна цілісність і функціональне призначення Об’єктів сервітуту та іншого спільного майна Будинків, та не обмежується можливість використання Об’єктів сервітуту та іншого спільного майна Будинків відповідно до їх функціонального призначення іншими особами, які мають на це право, та не обмежується можливість обслуговування та ремонту Об’єктів сервітуту та іншого спільного майна Будинків. Конкретне місце та спосіб встановлення кожної складової частини Обладнання Оператора письмово узгоджуються Сторонами.

2.3.   Сервітут не позбавляє співвласників Будинків, Об’єднання, а також інших осіб, яким таке право надане Об’єднанням, права користуватися спільним майном Будинків, у тому числі Об’єктами сервітуту.

2.4.   Об’єднання має право надавати іншим особам сервітут на Об’єкти сервітуту.

2.5.   Оператор зобов’язаний забезпечити справний стан Обладнання Оператора, його відповідність вимогам пожежної безпеки, вимогам санітарних норм і правил.

2.6.   Встановлення, обслуговування і ремонт Обладнання Оператора останній зобов’язаний здійснювати із дотриманням вимог стандартів, норм і правил, встановлених чинним законодавством України.

2.7.   Оператор має право безперешкодного доступу до Обладнання Оператора, розташованого в Об’єктах сервітуту. У разі, якщо доступ до Обладнання Оператора вимагає відкриття допоміжних приміщень із обмеженим доступом (машинних відділень ліфтів, приміщень електрощитових, горищ, технічних поверхів, підвалів, інших замкнених та/або опечатаних приміщень), такий доступ здійснюється Оператором за попереднім узгодженням із Об’єднанням та в присутності представника останнього. Оператор не має права самостійно здійснювати доступ до таких приміщень.

2.8.   У разі необхідності приєднання Обладнання Оператора до мережі електропостачання Будинків, таке приєднання здійснюється виключно за попередньої письмової згоди Об’єднання, в місці (місцях) та в спосіб, що письмово узгоджені Сторонами. Оператор самостійно укладає договір із електропередавальною організацією для електропостачання Обладнання Оператора та самостійно здійснює оплату спожитої Обладнанням Оператора електричної енергії.

2.9.   Виконання робіт зі встановлення, обслуговування та ремонту Обладнання Оператора в Об’єктах сервітуту Оператор має право здійснювати виключно з 8:00 по 19:00 годину в робочі дні.

2.10. У разі, якщо встановлене Обладнання Оператора перешкоджає виконанню Об’єднанням обслуговування та/або ремонту Об’єктів сервітуту або іншого спільного майна Будинків, Оператор зобов’язаний на письмову вимогу Об’єднання перемістити таке Обладнання в місце, узгоджене з Об’єднанням, не пізніше як протягом двох місяців після надходження такої вимоги від Об’єднання.

2.11. Сервітут не підлягає відчуженню.

2.12. Сервітут встановлюється на строк дії цього Договору.

2.13. За користування сервітутом Оператор вносить плату в розмірі та в порядку, визначених п.п. 3.1 - 3.3 цього Договору. 

3. Плата за користування сервітутом

3.1.   За користування сервітутом Оператор вносить Об’єднанню плату в розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) на місяць, без податку на додану вартість (Об’єднання не є платником ПДВ).

3.2.   Визначена п.3.1 цього Договору плата вноситься Оператором на банківський рахунок Об’єднання щоквартально, не пізніше «15» числа першого місяця кварталу, за який вноситься плата. Плата за грудень 2016 року в розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) вноситься не пізніше «15» грудня 2016 року.

Альтернативна редакція п.3.1 і 3.2 - з разовим першим платежем та наступними регулярними (актуально для ОСББ, які упорядковують відносини із операторами, що вже фактично працюють у будинках, але не мали укладених договорів і не вносили плати за користування сервітутом):

3.1.    За користування сервітутом Оператор вносить Об’єднанню плату в розмірі:

3.1.1.      3000,00 грн (три тисячі гривень 00 коп.) без податку на додану вартість (Об’єднання не є платником ПДВ) - разово при укладенні цього Договору,

3.1.2.      300,00 грн (триста гривень 00 коп.) на місяць, без податку на додану вартість, - регулярно протягом строку дії цього Договору.

3.2.    Визначена п.3.1 цього Договору плата вноситься  Оператором на банківський рахунок Об’єднання:

3.2.1.       разова плата, визначена п.3.1.1 цього Договору - не пізніше 15 календарних днів після укладення цього Договору,

3.2.2.       регулярна плата, визначена п.3.1.2 цього Договору - не пізніше «15» числа першого місяця кварталу, за який вноситься плата. Плата за грудень 2016 року в розмірі 300,00 грн (триста гривень 00 коп.) вноситься не пізніше «15» грудня 2016 року.

3.3.   Підставою для внесення Оператором Об’єднанню плати за користування сервітутом є цей Договір та надані Об’єданням рахунки.

3.4.   Об’єднання надає Операторові рахунки на внесення плати за користування сервітутом листом на адресу Оператора, визначену цим Договором, не пізніше «01» числа першого місяця кварталу, за який вноситься плата.

3.5.   Плата за користування сервітутом, внесена Оператором, використовується Об’єднанням на потреби статутної діяльності Об’єднання. 

4. Відповідальність Сторін

4.1.   За невиконання або неналежне виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність відповідно до цього Договору та чинного законодавства України. Сторона не несе відповідальності за невиконання умов цього Договору, якщо воно зумовлене невиконанням умов цього Договору іншою Стороною.

4.2.   У разі, якщо з вини Оператора було заподіяно шкоду спільному майну Будинків, Оператор зобов’язаний протягом 30 календарних днів за вибором Об’єднання або самостійно усунути таку шкоду, або відшкодувати завдані збитки.

4.3.   Об’єднання не несе відповідальності за збитки, яких зазнав Оператор унаслідок виходу з ладу Обладнання Оператора, підключеного до мережі електропостачання Будинків, в разі відхилення показників якості або повного відключення електроенергії, які трапились не з вини Об’єднання.

4.4. Об’єднання не несе відповідальності за дії третіх осіб, що призвели до пошкодження/викрадення елементів Обладнання Оператора.

4.5.   У разі порушення Оператором вимог п.п. 2.2, 2.5 - 2.10, 2.13, 4.2 цього Договору Об’єднання має право достроково розірвати цей Договір у порядку, визначеному п.5.3 цього Договору.

4.6. У разі, якщо після завершення строку дії цього Договору Оператор протягом 10 календарних днів не демонтував Обладнання Оператора, Об’єднання вправі здійснити такий демонтаж самостійно. При цьому Об’єднання не відповідає за втрату/псування елементів Обладнання Оператора та не несе відповідальності за його збереження. 

5. Строк дії та порядок припинення Договору

5.1.   Цей договір набирає чинності з моменту його підписання і діє до «31» грудня 2017 року, а в частині грошових зобов'язань між Сторонами – до повного виконання Сторонами своїх обов'язків.

5.2.   Якщо за 30 календарних днів до закінчення строку дії цього Договору жодна Сторона не заявить іншій Стороні про відмову від подовження цього Договору, цей Договір вважається подовженим на тих самих умовах строком на один рік.

5.3.   Цей Договір може бути достроково розірваний за взаємною згодою Сторін.

5.4.   У разі порушення Оператором вимог п.п. 2.2, 2.5 - 2.10, 2.13, 4.2 цього Договору Об’єднання має право в односторонньому порядку достроково розірвати цей Договір, попередивши про це оператора за 30 календарних днів.

5.5.   У разі припинення або розірвання цього Договору:

5.5.1.     Об’єднання має право від’єднати Обладнання Оператора від  мережі електропостачання Будинків з дня, наступного за останнім днем дії цього Договору;

5.5.2.     Оператор зобов’язаний протягом 10 календарних днів демонтувати та вивезти Обладнання Оператора з Будинків. 

6. Прикінцеві положення

6.1    Цей Договір складено в двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу. Кожна Сторона отримує і зберігає по одному примірнику цього Договору.

6.2.   Усе листування між Сторонами здійснюється за поштовими адресами, зазначеними у цьому Договорі. Сторона не несе відповідальності за ненадання (невчасне надання, надання не на належну адресу) документів і повідомлень іншій Стороні, якщо така інша Сторона письмово не попередила про зміну нею поштової адреси.

РЕКВІЗИТИ  І  ПІДПИСИ СТОРІН:

Об’єднання:

 

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «Тиха оселя»

 

77777, м. Всегараздів, вул. Щаслива, буд.7

тел./факс 777-77-77

Код  ЄДРПОУ  12345678

П/р 26007777777 в ПАТ «Всегаразд-Банк», м. Київ, МФО 777777

 

Неприбуткова організація. Не є платником ПДВ.

 

Голова правління

 ____________  Тихий Т.Т.

 

Оператор:

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інтернет-провайдер»

 

77777, м. Всегараздів, вул. Багата, буд.1

тел./факс 737-73-73

Код  ЄДРПОУ  87654321

П/р 26007777773 в ПАТ «Всегаразд-Банк», м. Київ, МФО 777777

 

Платник податку на прибуток на загальних підставах. Платник ПДВ.

 

Директор з розвитку мережі

 ____________  Прудкий І.П.

 Приклад протоколу загальних зборів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (старий провайдер)

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Тиха оселя»,

проведених «01» вересня 2016 року.

Місто Всегараздів                                                          «16» вересня 2016 року

                                                                             (дата складання)

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя»: 180 (сто вісімдесят). Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя»: 11 700 м2.

У голосуванні на загальних зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 40 (сорока) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення  у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя» загальною площею 2 600 м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 120 (ста двадцяти) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя» загальною площею 7 800 м2.

Усього в голосуванні на загальних зборах та в письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 160 (ста шістдесяти) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя» загальною площею 10 400 м2.

Відповідно до Статуту ОСББ «Тиха оселя» та Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» кількість голосів, що належить кожному співвласнику, визначається пропорційно до розміру загальної площі квартир та нежитлових приміщень, що перебувають у його власності. 

ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 1. Обрання головуючого на зборах.
 2. Встановлення сервітутів щодо спільного майна багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя». 

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(з урахуванням голосів, поданих на загальних зборах, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування)

1.         Слухали: Обрання головуючого на Зборах.

            Голосували: Обрати головуючим на Зборах Тихого Тихона Тихоновича.

«за»23 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 1 495 м2, що складає 57,5% голосів співвласників, присутніх на зборах;

«проти»7 (сім) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 455 м2, що складає 42,5% голосів співвласників, присутніх на зборах.

Рішення прийнято. 

2.         Слухали: Встановлення сервітутів щодо спільного майна багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя».

            Голосували:

 • Дозволити правлінню ОСББ «Тиха оселя» без додаткового погодження із Загальними зборами встановлювати сервітути щодо спільного майна багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя» на користь операторів і провайдерів телекомунікацій, які станом на «01» вересня 2016 року надають телекомунікаційні послуги абонентам у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя», визначати розмір плати за користування такими сервітутами, та укладати відповідні договори про встановлення сервітутів;
 • Надходження від плати за користування сервітутами спрямовувати до ремонтного фонду та використовувати згідно з кошторисом ОСББ «Тиха оселя»;
 • Заборонити правлінню ОСББ «Тиха оселя» встановлювати сервітути та в інший спосіб надавати право користування спільним майном багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя» іншим юридичним і фізичним особам (у тому числі операторам і провайдерам телекомунікацій, які станом на «01» вересня 2016 року не надавали телекомунікаційних послуг абонентам у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя») без попереднього дозволу Загальних зборів.

«за»120 (сто двадцять) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 7 800 м2, що складає 6/9 голосів усіх співвласників;

«проти»40 (сорок) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 2 600 м2, що складає 2/9 голосів усіх співвласників.

Рішення прийнято. 

Головуючий на загальних зборах ОСББ «Тиха оселя»

 

___________ Тихий Т.Т.

 


Приклад протоколу загальних зборів Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку (новий провайдер)

ПРОТОКОЛ

Загальних зборів

Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку «Тиха оселя»,

проведених «01» листопада 2016 року.

Місто Всегараздів                                                          «16» листопада 2016 року

                                                                                               (дата складання) 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Загальна кількість співвласників багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя»: 180 (сто вісімдесят). Загальна площа всіх квартир та нежитлових приміщень багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя»: 11 700 м2.

У голосуванні на загальних зборах взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 40 (сорока) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення  у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя» загальною площею 2 600 м2.

У письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 120 (ста двадцяти) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя» загальною площею 7 800 м2.

Усього в голосуванні на загальних зборах та в письмовому опитуванні взяли участь особисто та/або через представників співвласники в кількості 160 (ста шістдесяти) осіб, яким належать квартири та/або нежитлові приміщення у багатоквартирних будинках ОСББ «Тиха оселя» загальною площею 10 400 м2.

Відповідно до Статуту ОСББ «Тиха оселя» та Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку» кількість голосів, що належить кожному співвласнику, визначається пропорційно до розміру загальної площі квартир та нежитлових приміщень, що перебувають у його власності.

 ІІ. ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

 1. Обрання головуючого на зборах.
 2. Встановлення сервітуту щодо спільного майна багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя» на користь ТОВ «Інтернет-провайдер». 

ІІІ. РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

(з урахуванням голосів, поданих на загальних зборах, і голосів співвласників, отриманих під час проведення письмового опитування) 

1.         Слухали: Обрання головуючого на Зборах.

            Голосували: Обрати головуючим на Зборах Тихого Тихона Тихоновича.

«за»        – 23 співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 1 495 м2, що складає 57,5% голосів співвласників, присутніх на зборах;

«проти»7 (сім) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 455 м2, що складає 42,5% голосів співвласників, присутніх на зборах.

Рішення прийнято. 

2.         Слухали: Встановлення сервітуту щодо спільного майна багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя» на користь ТОВ «Інтернет-провайдер».

            Голосували:

 • Встановити сервітут щодо спільного майна багатоквартирних будинків ОСББ «Тиха оселя» на користь ТОВ «Інтернет-провайдер» для встановлення ним елементів власної телекомунікаційної мережі та власних технічних засобів телекомунікацій;
 • Доручити правлінню ОСББ «Тиха оселя» без додаткового погодження із Загальними зборами визначити зміст вищезазначеного сервітуту, включаючи строк, на який він встановлюється, та розмір плати за користування сервітутом, і укласти з ТОВ «Інтернет-провайдер» відповідний договір про встановлення сервітуту.

«за»        – 120 (сто двадцять) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 7 800 м2, що складає 6/9 голосів усіх співвласників;

«проти»40 (сорок) співвласників, загальна площа квартир та/або нежитлових приміщень яких становить 2 600 м2, що складає 2/9 голосів усіх співвласників.

Рішення прийнято. 

Головуючий на загальних зборах ОСББ «Тиха оселя»

 

___________ Тихий Т.Т.

 

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"


http://www.merp.org.ua/Обговорення

Шановні користувачі сайту "ПроОСББ"! Вибачте, але в зв'язку з напливом спамботів, коментарі тимчасово відключенні. Прокоментувати новину ви можете на форумі.

  Вхід на сайт

  Забули пароль?   Реєстрація
  Соціальний вхід


  Створіть Ваше ОСББ

  Створюйте або приєднуйтесь до існуючого ОСББ. Вирішуйте проблеми, обмінюйтеся досвідом, керуйте справами.

  До нас вже приєдналися  Обговорення