Створення фонду фінансування енергоефективних заходів за принципом “револьверного фонду” на базі асоціації ОСББДрук сторінки
Створення фонду фінансування енергоефективних заходів за принципом “револьверного фонду” на базі асоціації ОСББ

У сьогоднішніх умовах об’єднання співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) обмежені в грошах, а залучення ними кредитних коштів на разі не є узвичаєною практикою. Тому існує потреба забезпечити об’єднання фінансовим ресурсом, який був би доступним як з точки зору його вартості, так і з точки зору організаційної простоти отримання коштів. Таким фінансовим інструментом може стати цільовий фонд фінансування енергоефективних заходів – "револьверний фонд", утворений асоціацією ОСББ, кошти якого надаються членам такої асоціації – об’єднанням співвласників багатоквартирного будинку

Револьверний – автоматично поновлюваний (від лат. revolve – обертатись).

Кошти фонду надаються об’єднанням-членам асоціації на умовах безоплатної строкової позики. "Револьверний механізм" функціонування фонду забезпечується таким чином: нові позики ОСББ-членам асоціації надаються у міру та за рахунок повернення раніше отриманих об’єднаннями позик із фонду. Тобто постійне реінвестування проектів акумулює нові ресурси за рахунок грошей, які повертаються у фонд, у тому числі в результаті отриманої економії від упровадження енергоефективних заходів. 

Пропонуємо вам ознайомитися з Концепцією створення Фонду фінансування енергоефективних заходів за принципом “револьверного фонду” на базі асоціації ОСББ та Положенням про Фонд фінансування енергоефективних заходів Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, які розробили експерти Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні". Ці документи ви можете вільно використовувати та модифікувати. 

КОНЦЕПЦІЯ СТВОРЕННЯ ФОНДУ ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ ЗА ПРИНЦИПОМ “РЕВОЛЬВЕРНОГО ФОНДУ” НА БАЗІ АСОЦІАЦІЇ ОСББ
 

КОНЦЕПЦІЯ

створення Фонду фінансування енергоефективних заходів

за принципом “револьверного фонду”

на базі асоціації ОСББ 

 1     Мета створення Фонду

В умовах обмеженості фінансових ресурсів ОСББ та низької доступності для них кредитних коштів існує потреба забезпечити об’єднання фінансовим ресурсом, який був би доступним як з точки зору його вартості, так і з точки зору організаційної простоти отримання коштів.

Таким фінансовим інструментом може стати цільовий фонд, утворений асоціацією об’єднань співвласників багатоквартирного будинку, кошти якого надаються ОСББ - членам такої асоціації. Оскільки першочерговим завданням такого фонду вбачається забезпечити ОСББ коштами на проведення енергоефективних заходів, у цьому документі будемо його умовно називати “Фондом фінансування енергоефективних заходів” (далі - Фонд). 

 2     Механізм роботи Фонду

Фонд передбачається створити як окремий цільовий грошовий фонд асоціації ОСББ. Створювати окрему юридичну особу для адміністрування Фонду не передбачається.

Передбачається, що кошти Фонду надаватимуться на умовах безоплатної строкової позики об’єднанням - членам відповідної асоціації. У міру повернення об’єднаннями раніше отриманих із Фонду позик, за рахунок повернутих коштів надаватимуться нові позики ОСББ - членам асоціації. Цим буде забезпечено “револьверний” механізм функціонування Фонду.

Використання коштів Фонду асоціацією допускається лише на потреби надання позик (не допускається покриття адміністративних затрат за рахунок Фонду).

 3     Принципи надання позик із Фонду

Кошти фонду надаватимуться на таких принципах:

 1. Безоплатності: за користування коштами позичальник не сплачуватиме асоціації жодних платежів;
 2. Строковості: позики з Фонду надаватимуться на визначений асоціацією строк, достатній для окупності заходів, які за рахунок такої позики реалізовуватимуться (однак не більше 5 років);
 3. Поворотності: позичальники повинні повертати отримані кошти асоціації, а асоціація - зараховувати повернуті кошти до Фонду;
 4. Цільового використання: використання позики з Фонду позичальниками виключно на енергоефективні заходи, зазначені в договорі про позику;
 5. Співфінансування: позика може становити не більш як 70% від загальної вартості заходів, що реалізовуватимуться;
 6. Контролю: асоціація здійснюватиме контроль використання позики позичальниками.

 4     Порядок надання коштів із Фонду

 4.1    Підходи

Загалом, можливі два підходи до надання членам асоціації коштів із Фонду: на умовах договору позики або на умовах почергового виконання робіт в будинках ОСББ - членів асоціації.

Перший підхід передбачає укладання між асоціацією і ОСББ-позичальником договору позики та подальше перерахування коштів із Фонду на банківський рахунок такого позичальника. За таких умов позичальник сам розпоряджається отриманими коштами, що створює теоретичний ризик нецільового їх використання. З другого боку, за такого підходу легко відслідкувати, хто з членів асоціації і на яку суму отримав позик із Фонду, чим забезпечується прозорість та спрощується контроль за використанням коштів Фонду.

Другий підхід передбачає виконання самою асоціацією функцій замовника тих чи інших робіт на будинках членів асоціації - почергово, в міру витрачання і наповнення Фонду. За таких умов асоціація зберігає повний контроль над витрачанням коштів Фонду. Однак при цьому саме витрачання коштів асоціацією стає менш прозорим, особливо якщо один і той же підрядник буде залучений до виконання робіт одночасно на різних об’єктах (з’являється ризик перехресного субсидування). Також за такого підходу існує ризик, що ОСББ, яке першим “отримає” виконані за рахунок коштів Фонду роботи, припинить членство в асоціації, щоб уникнути сплати членських внесків до Фонду (які мали би піти на фінансування робіт для інших членів Асоціації).

Тому для роботи ми обираємо перший підхід.

 4.2    Механізм

 4.2.1  Прийняття рішення про надання позики

Передбачається, що рішення щодо надання позики тому чи іншому члену асоціації ухвалюватиме в кожному конкретному випадку правління асоціації, на підставі звернення потенційного позичальника.

Критеріями для оцінки запиту і прийняття рішення будуть:

 1. Сума позики: оскільки менша сума залишає більше коштів для надання позик іншим членам асоціації, перевага віддаватиметься меншим позикам;
 2. Строк окупності заходів і повернення позики: швидша окупність і, як наслідок, швидше повернення коштів буде розглядатися як перевага;
 3. Історія членства в асоціації: за інших рівних умов, перевага віддаватиметься позичальнику, що довший час є членом асоціації.

 4.2.2  Укладання договору

За результатами прийнятого рішення з позичальником укладатиметься договір про надання позики за рахунок коштів Фонду. Договір передбачатиме повернення позики рівними частинами протягом визначеного строку, однак не більш як протягом 5 років, та дозволятиме дострокове погашення позики. Договір передбачатиме обов’язок позичальника достроково повернути всю суму позики в разі виходу або виключення з асоціації, а також у разі неповернення чергової частини позики, несплати членських внесків до асоціації, невиконання позичальником інших фінансових зобов’язань перед асоціацією.

За рішенням правління асоціації, умовою укладання договору позики може бути одночасне укладання договору застави грошових коштів на банківських рахунках позичальника або іншого договору про забезпечення зобов’язань позичальника за договором позики.

 4.2.3  Перерахування і повернення позики

Після укладання договору сума позики перераховуватиметься на спеціально відкритий для цієї мети позичальником банківський рахунок. На цей рахунок повинні будуть також надходити цільові внески співвласників у відповідному ОСББ, які потім спрямовуватимуться на погашення позики. Позичальник зобов’язується щомісяця надавати асоціації копії банківських виписок за зазначеним рахунком.

 

 5     Наповнення Фонду

Джерела наповнення Фонду визначаються статусом асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку як неприбуткової та членської організації.

Основним джерелом наповнення Фонду є цільові внески ОСББ - членів асоціації. Передбачається, що внески членів асоціації до Фонду будуть сплачуватися окремо від інших внесків, які ними сплачуються асоціації (внески на утримання будинків, на утримання адміністративного апарату асоціації тощо), на окремий банківський рахунок.

Крім того, суттєвим джерелом наповнення Фонду передбачаються добровільні внески (пожертви) фізичних і юридичних осіб, а також гранти.

Такі кошти не підлягають оподаткуванню згідно з чинним законодавством, що сприятиме збереженню коштів Фонду. 

 6     Забезпечення прозорості використання коштів Фонду

Прозорість використання коштів Фонду забезпечуватиметься:

 • обраним підходом до порядку надання коштів із Фонду (див. розділ 4.1),
 • колегіальним прийняттям рішень правлінням асоціації,
 • контролем ревізійної комісії асоціації за діяльністю правління асоціації,
 • контролем асоціації за використанням позики позичальником,
 • зберіганням коштів Фонду на окремому банківському рахунку,
 • обліком отриманих із Фонду позик та сплачених у Фонд цільових внесків у розрізі кожного члена Асоціації;
 • наданням благодійникам, грантодавцям та іншим особам, що надали кошти для формування Фонду, у будь-який час доступу до документів про використання  коштів Фонду. 

 7     Кроки зі створення Фонду

Створення фонду потребує наявності асоціації ОСББ, яка зареєстрована і діє згідно з чинним законодавством України, а також зареєстрована як неприбуткова організація. Якщо Фонд створюватиметься на базі існуючої асоціації, її статутні документи підлягають внутрішній перевірці на предмет відповідності чинному законодавству; за необхідності повинні бути внесені відповідні зміни (це може відбуватися паралельно із затвердженням положення про Фонд, про яке йдеться нижче).

Органами управління асоціації, уповноваженими на це її статутом, повинне бути затверджене положення про Фонд фінансування енергоефективних заходів. Одночасно повинно бути прийняте рішення про запровадження відповідного цільового внеску для членів асоціації і визначений його розмір. Також, до видачі перших позик, повинні бути розроблені форми договору з позичальником, договору застави, заявки на надання позики, інших документів за необхідності.

 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ФОНД ФІНАНСУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ ЗАХОДІВ АСОЦІАЦІЇ ОБ’ЄДНАНЬ СПІВВЛАСНИКІВ БАГАТОКВАРТИРНОГО БУДИНКУ

 

ПРОЕКТ 

“ЗАТВЕРДЖЕНО”

рішенням Загальних зборів АОСББ “______________________”

Протокол № ____ від “__” жовтня 2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про Фонд фінансування енергоефективних заходів

Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку

“________________________” 

1. Загальні положення

1.1.   Це Положення визначає порядок формування та використання Фонду фінансування енергоефективних заходів (далі - Фонд) Асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку “________________________” (далі - Асоціація).

1.2.   Фонд є частиною грошових коштів Асоціації, яка використовується виключно на цільове фінансування енергоефективних заходів у порядку та на умовах, визначених цим Положенням.

1.3.   Метою створення Фонду є фінансування енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках об’єднань співвласників багатоквартирного будинку - членів Асоціації на принципах поворотності, безоплатності, строковості, цільового використання, співфінансування і контролю.

1.4.   Для зарахування, зберігання і витрачання коштів Фонду Правління Асоціації відкриває окремий банківський рахунок (рахунки). Забороняється зарахування та/або зберігання коштів Фонду на банківських рахунках Асоціації, які використовуються для інших цілей. Тимчасово вільні кошти Фонду за рішенням Правління Асоціації можуть зберігатися на депозитних рахунках в установах банків.

1.5.   Кошти Фонду обліковуються Правлінням Асоціації на окремому рахунку бухгалтерського обліку.

2. Заходи, що фінансуються за рахунок коштів Фонду

2.1.   За рахунок коштів Фонду фінансуються такі заходи:

2.1.1.   закупівля і встановлення (монтаж) обладнання і матеріалів для облаштування індивідуальних теплових пунктів;

2.1.2.   закупівля і встановлення (монтаж) регуляторів теплового потоку за погодними умовами та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2.1.3.   закупівля і встановлення (монтаж) вузлів обліку води (гарячої, холодної) та теплової енергії, зокрема засобів вимірювальної техніки (приладів обліку, лічильників) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2.1.4.   закупівля і встановлення (монтаж) багатозонних (багатотарифних) приладів обліку електричної енергії (лічильників активної електричної енергії) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до нього;

2.1.5.   закупівля і встановлення (монтаж) світлопрозорих конструкцій з енергозберігаючим склом, у тому числі вікон та балконних дверей для місць загального користування (під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ тощо) (крім однокамерних), та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них;

2.1.6.   закупівля і встановлення (монтаж) обладнання і матеріалів для проведення робіт з теплоізоляції (термомодернізації) зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів;

2.1.7.   закупівля і встановлення (монтаж) обладнання і матеріалів для проведення робіт з термомодернізації внутрішньобудинкових систем опалення, постачання гарячої води;

2.1.8.   закупівля і встановлення (монтаж) обладнання і матеріалів для модернізації систем освітлення місць загального користування (у тому числі заміни електропроводки, ламп та патронів до них, встановлення автоматичних вимикачів);

2.1.9.   закупівля і встановлення (монтаж) теплонасосної системи опалення та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

2.1.10.закупівля і встановлення (монтаж) системи сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до неї;

2.1.11.закупівля і встановлення (монтаж) вікон та дверей для місць загального користування (в тому числі під’їздів, підвалів, технічних приміщень, горищ) та відповідного додаткового обладнання і матеріалів до них.

2.2.   За рахунок коштів Фонду може також фінансуватися виконання інших заходів, якщо вони є необхідною передумовою виконання заходів, зазначених у пункті 2.1 цього Положення (виготовлення проектно-кошторисної документації, ремонт конструктивних елементів огороджувальних конструкцій та інженерних систем перед подальшою їх теплоізоляцією (термомодернізацією) тощо).

3. Порядок надання і повернення коштів Фонду

3.1.   Кошти Фонду надаються виключно членам Асоціації та виключно на умовах безпроцентної позики на строк не більш як 5 років.

3.2.   Умовами надання позики з Фонду є:

3.2.1.   залучення позики на заходи, зазначені у пунктах 2.1 і 2.2 цього Положення;

3.2.2.   фінансування за рахунок позики з Фонду не більш як 70% вартості заходів, які планується виконати;

3.2.3.   обґрунтована (доведена) заявником можливість повернення позики протягом не більш як 5 років;

3.2.4.   відсутність у члена Асоціації заборгованості перед Асоціацією зі сплати членських та інших внесків;

3.2.5.   рівень поточної оплати співвласниками багатоквартирного будинку (будинків) об’єднання співвласників багатоквартирного будинку - члена Асоціації внесків та платежів такому об’єднанню не нижче 90%;

3.2.6.   відсутність у члена Асоціації простроченої заборгованості перед третіми особами.

3.3.   Для отримання позики з Фонду зацікавлений член Асоціації подає Правлінню Асоціації заявку за затвердженою Правлінням Асоціації формою. До заявки додається копія рішення про залучення позики, прийнятого компетентним органом управління члена Асоціації, а також інші документи, перелік яких визначається Правлінням Асоціації.

3.4.   Подана заявка у 30-денний строк розглядається Правлінням Асоціації на відкритому засіданні, на яке запрошується представник заявника та на якому мають право бути присутніми представники будь-яких членів Асоціації. За рішенням Правління Асоціації на засідання, на якому розглядатиметься заявка про надання позики з Фонду, можуть бути запрошені також інші особи (особи (їхні представники), які надали добровільні внески, пожертви або гранти до Фонду тощо).

3.5.   Правління Асоціації на своєму засіданні перевіряє заявку на відповідність умовам, зазначеним у пункті 3.2 цього Положення. У разі невиконання хоча би однієї із зазначених умов, заявка відхиляється, про що Правління Асоціації письмово інформує заявника.

3.6.   У разі, якщо подана заявка відповідає умовам, зазначеним у пункті 3.2 цього Положення, та наявності у Фонді достатньої для задоволення заявки суми коштів, Правління Асоціації приймає рішення про надання заявнику позики з Фонду.

3.7.   У разі відсутності у Фонді достатньої для задоволення заявки суми коштів, Правління Асоціації приймає рішення про надання заявнику позики з Фонду після накопичення у Фонді необхідної суми. На прохання заявника, Правління Асоціації може прийняти рішення про надання позики на меншу (фактично наявну в Фонді) .

3.8.   У разі, якщо на дату проведення засідання Правління Асоціації з розгляду заявок про надання позик із Фонду до Правління Асоціації надійшло дві чи більше заявки, загальна сума яких перевищує наявні у Фонді кошти, Правління, за інших рівних умов, віддає перевагу, в порядку пріоритету, таким заявкам:

3.8.1.   членів Асоціації, які ще не отримували позик із Фонду;

3.8.2.   які передбачають меншу суму позики;

3.8.3.   які передбачають швидше повернення позики;

3.8.4.   членів Асоціації, які довший час перебувають в Асоціації.

3.9.   Із заявником, заявку якого було задоволено, Правління Асоціації укладає договір про надання позики з Фонду на умовах, визначених цим Положенням і задоволеною заявкою, та відповідно до форми договору, затвердженої Правлінням Асоціації.

3.10.       Такий договір повинен, серед іншого, передбачати:

3.10.1.обов’язок позичальника відкрити окремий банківський рахунок для зарахування суми позики з Фонду та зарахування на такий рахунок внесків співвласників багатоквартирних будинків позичальника, призначених для погашення позики;

3.10.2.право Правління Асоціації здійснювати контроль за цільовим використанням позики з Фонду, у тому числі шляхом ознайомлення з банківськими виписками позичальника, актами здачі-приймання виконаних робіт (наданих послуг) тощо;

3.10.3.дострокове припинення договору і дострокове повернення ним усієї суми позики в разі виходу або виключення позичальника з Асоціації, а також у разі неповернення ним чергової частини позики, несплати ним членських внесків до Асоціації, невиконання позичальником інших фінансових зобов’язань перед Асоціацією.

3.11.       За рішенням Правління Асоціації, одночасно з укладанням договору позики укладається договір про забезпечення зобов’язань позичальника за договором позики (договір застави тощо).

3.12.       Позика з Фонду перераховується позичальнику лише після підписання з ним Правлінням Асоціації договору позики та лише після відкриття позичальником окремого банківського рахунку згідно з вимогами підпункту 3.10.1 пункту 3.10 цього Положення.

3.13.       Погашення позичальником позики здійснюється щомісяця, рівними частинами протягом строку, на який надано позику з Фонду. Договором позики може бути передбачено відстрочку початку погашення позики строком від одного до шести місяців. Платежі з погашення позики з Фонду позичальник сплачує на рахунок, відкритий згідно з пунктом 1.4 цього Положення.

3.14.       Повернуті позичальниками кошти зараховуються Правлінням Асоціації до Фонду та використовуються на надання позик іншим позичальникам згідно з умовами цього Положення.

4. Джерела формування коштів Фонду

4.1.   Фонд формується за рахунок:

4.1.1.   цільових грошових внесків членів Асоціації до Фонду;

4.1.2.   благодійних внесків, пожертв, грантів, іншої безповоротної фінансової допомоги, отриманої Асоціацією, якщо відповідні благодійники, пожертвувачі, грантодавці, надавачі допомоги визначили метою надання таких внесків, пожертв, грантів, допомоги зарахування їх до Фонду;

4.1.3.   інших джерел, не заборонених законодавством України.

4.2.   Цільові грошові внески до Фонду членами Асоціації сплачуються в розмірах, у порядку та в строки, встановлені Загальними зборами Асоціації.

5. Контроль за витрачанням і наповненням Фонду

5.1.   Контроль за витрачанням і наповненням Фонду, за правомірністю надання Правлінням Асоціації позик з Фонду здійснює Ревізійна комісія Асоціації.

5.2.  На вимогу осіб, що внесли до Фонду благодійні внески, пожертви, гранти, іншу безповоротну фінансову допомоги, їм надається звіт про використання  коштів Фонду, із відповідними підтверджуючими документами.

 

Проект USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні"

http://www.merp.org.ua/

 

 


Обговорення

Шановні користувачі сайту "ПроОСББ"! Вибачте, але в зв'язку з напливом спамботів, коментарі тимчасово відключенні. Прокоментувати новину ви можете на форумі.

  Вхід на сайт

  Забули пароль?   Реєстрація
  Соціальний вхід


  Створіть Ваше ОСББ

  Створюйте або приєднуйтесь до існуючого ОСББ. Вирішуйте проблеми, обмінюйтеся досвідом, керуйте справами.

  До нас вже приєдналися  Обговорення