Статут Благодійного фонду "ПроОСББ"

СТАТУТ
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “ПРООСББ”
(редакція від “13” травня 2019 р.)

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Благодійний фонд “ПроОСББ” (далі - Фонд) є юридичною особою приватного права за законодавством України, основною метою якої є благодійна діяльність у сферах, визначених цим Статутом.

1.2. Засновником Фонду є громадянка України Погорєлова Вікторія Володимирівна, яка з моменту державної реєстрації Фонду набуває статусу учасника Фонду.

1.3. Фонд створений та діє у відповідності до Конституції України, Закону України “Про благодійну діяльність та благодійні організації”, іншого чинного законодавства України та цього Статуту.

Фонд набуває прав юридичної особи з моменту його державної реєстрації, у відповідності до вимог чинного законодавства України.

1.4. Фонд є благодійною організацією у виді благодійного фонду згідно з законодавством України, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати Фонду будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності.

1.5. Діяльність Фонду поширюється на всю територію України. Фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління Фонду.

1.6. Фонд набуває статусу неприбуткової організації відповідно до законодавства України.

Доходи Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на його утримання, реалізації мети, цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених його установчими документами.

Забороняється розподіл отриманих доходів Фонду або їх частини серед засновників, учасників (членів) Фонду, його працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.

У разі припинення (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) Фонду його активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.

1.7. Фонд має усі права юридичної особи за законодавством України.

Фонд від свого імені виступає учасником правовідносин, має відокремлене майно, самостійний баланс, має право від свого імені володіти, користуватися та розпоряджатися власним майном, а також вчиняти правочини, укладати і припиняти трудові договори, набувати, орендувати i відчужувати майно, від свого імені набувати майнових і немайнових прав і нести обов’язки, бути позивачем та відповідачем у суді, господарському та третейському судах, мати рахунки в установах банків, печатки й штампи зі своїм найменуванням та інші необхідні реквізити.

Фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.

1.8. Фонд не несе відповідальності за зобов’язаннями держави, так само як i держава не несе відповідальності за зобов’язаннями Фонду.

1.9. Фонд несе відповідальність за своїми зобов’язаннями в межах належного йому майна, на яке, відповідно до законодавства України, може бути звернено стягнення. Фонд не відповідає за зобов'язаннями його засновника та учасників. Засновник та учасники Фонду не відповідають за зобов’язаннями Фонду.

1.10. Фонд має найменування:

1.10.1. українською мовою:

повне - Благодійний фонд “ПроОСББ”,

скорочене - БФ “ПроОСББ”;

1.10.2. англійською мовою:

повне - “ProOSBB” Charitable Foundation,

скорочене - “ProOSBB” CF.

 

2. ЦІЛІ ТА СФЕРИ БЛАГОДІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

2.1. Цілями благодійної діяльності Фонду є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, визначених цим Статутом, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

2.2. Бенефіціарами Фонду відповідно до вимог законодавства України можуть бути фізичні особи, неприбуткові організації, територіальні громади, юридичні особи, які одержують благодійну допомогу від Фонду для досягнення цілей, визначених цим Статутом.

Бенефіціарами благодійних програм Фонду не можуть бути засновник та інші учасники Фонду та члени органів управління Фонду.

2.3. Сферами благодійної діяльності Фонду є:

2.3.1. освіта;

2.3.2. охорона здоров’я;

2.3.3. екологія, охорона довкілля та захист тварин;

2.3.4. запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;

2.3.5. опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;

2.3.6. соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;

2.3.7. культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;

2.3.8. наука і наукові дослідження;

2.3.9. спорт і фізична культура;

2.3.10. права людини і громадянина та основоположні свободи;

2.3.11. розвиток територіальних громад;

2.3.12. розвиток міжнародної співпраці України;

2.3.13. стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;

2.3.14. сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні;

2.3.15. сприяння обороноздатності та мобілізаційній готовності країни, захисту населення у надзвичайних ситуаціях мирного і воєнного стану.

2.4. Основним завданням Фонду є надання допомоги в створенні та діяльності об’єднань співвласників багатоквартирного будинку (ОСББ) та в реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків, у тому числі:

2.4.1. сприяння вдосконаленню законодавства з питань відносин власності у багатоквартирних будинках, створення та діяльності ОСББ, реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків;

2.4.2. сприяння загальній поінформованості щодо відносин власності у багатоквартирних будинках, питань створення та діяльності ОСББ і реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків, а також сприяння роботі інформаційних ресурсів, присвячених зазначеним питанням;

2.4.3. сприяння підготовці та публікації інформаційних, публіцистичних, статистичних та аналітичних матеріалів і видань щодо відносин власності у багатоквартирних будинках, питань створення та діяльності ОСББ і реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків;

2.4.4. сприяння проведенню інформаційних, консультаційних, просвітніх, освітніх лекцій, семінарів, конференцій, презентацій, виставок та інших заходів, присвячених питанням відносин власності у багатоквартирних будинках, створення та діяльності ОСББ, реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків;

2.4.5. сприяння наданню інформаційної, консультаційної, правової допомоги співвласникам багатоквартирних будинків, об’єднанням співвласників багатоквартирних будинків, територіальним громадам, іншим бенефіціарам з питань відносин власності у багатоквартирних будинках, створення та діяльності ОСББ, реалізації прав співвласників багатоквартирних будинків.

2.5. Фонд не має ціллю та не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.

2.6. Метою Фонду не є одержання і розподіл прибутку серед його засновників та учасників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників Фонду.

 

3. ПРЕДМЕТ ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ФОНДУ

3.1. Предметом діяльності Фонду є добровільна безкорислива допомога для досягнення визначених цим Статутом цілей, яка не передбачає одержання Фондом прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації Фонду від імені або за дорученням бенефіціарів.

3.2. Видами благодійної діяльності Фонду є:

3.2.1. безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

3.2.2. безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

3.2.3. безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

3.2.4. безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

3.2.5. благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

3.2.6. публічний збір благодійних пожертв;

3.2.7. управління благодійними ендавментами;

3.2.8. виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

3.2.9. проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом;

3.2.10. відшкодування Фондом витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у пункті 3.2 цього Статуту;

3.2.11. інші види благодійної діяльності відповідно до законів України.

3.3. Здійснення Фондом благодійної діяльності у вигляді видів діяльності, що підлягають обов'язковій сертифікації або ліцензуванню, допускається після такої сертифікації або ліцензування в установленому законодавством України порядку.

3.4. З метою здійснення благодійної діяльності Фонд має право:

3.4.1. самостійно визначати сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління Фонду;

3.4.2. самостійно вирішувати питання про подання благодійної допомоги конкретним бенефіціарам;

3.4.3. здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності самостійно, спільно з іншими резидентами України, а також спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України;

3.4.3. залучати фінансування для утримання Фонду, реалізації його мети, цілей, завдань та напрямів діяльності;

3.4.4. залучати та використовувати благодійні пожертви та благодійні гранти згідно з умовами їх надання;

3.4.5. бути бенефіціаром (отримувачем) всіх видів благодійної допомоги (діяльності);

3.4.6. право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи;

3.4.7. здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню статутних цілей Фонду;

3.4.8. створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, а також здійснювати спільну благодійну діяльність, самостійно або з іншими суб’єктами виступати засновником (учасником) інших юридичних осіб та припиняти в них свою участь;

3.4.9. брати участь у розробці, громадському обговоренні, моніторингу регуляторних та інших нормативно-правових актів, що стосуються мети, цілей, сфер діяльності і завдань Фонду;

3.4.10. обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн;

3.4.11. інші права згідно з цим Статутом і законодавством України.

 

4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ ДО СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ ТА ВИКЛЮЧЕННЯ ЗІ СКЛАДУ УЧАСНИКІВ ФОНДУ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ УЧАСНИКІВ ФОНДУ

4.1. Засновник Фонду є учасником Фонду з моменту державної реєстрації Фонду. Фонд може мати, крім засновника, інших учасників, що вступили до його складу в порядку, встановленому цим Статутом.

4.2. Учасниками Фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права.

4.3. Учасники Фонду мають рівні права. Учасники Фонду-юридичні особи діють через своїх представників.

4.4. Участь у Фонді є добровільною. Особа, яка бажає бути прийнятою до складу учасників Фонду та відповідає вимогам пункту 4.2 цього Статуту, подає відповідну заяву голові Фонду. На підставі такої заяви голова Фонду виносить питання про прийняття особи до складу учасників Фонду на розгляд найближчих загальних зборів учасників. Якщо за результатами такого розгляду загальні збори учасників прийняли рішення прийняти особу до складу учасників Фонду, така особа стає учасником Фонду з дня, наступного за днем прийняття загальними зборами учасників такого рішення, якщо інша дата не визначена рішенням загальних зборів учасників.

Загальні збори учасників вільні у прийнятті або неприйнятті рішення щодо прийняття особи до складу учасників Фонду. Загальні збори учасників не зобов’язані мотивувати або обґрунтовувати прийняття або неприйняття такого рішення.

Загальні збори учасників мають право без надання пояснень і обґрунтувань відмовити особі в прийнятті її до складу учасників Фонду.

4.5. Участь учасника у Фонді припиняється:

4.5.1. у разі добровільного виходу зі складу учасників Фонду - з дня, наступного за поданням учасником голові Фонду заяви про вихід зі складу учасників Фонду, якщо у такій заяві не зазначений пізніший термін;

4.5.2. у разі виключення зі складу учасників Фонду за рішенням загальних зборів учасників - з дня, наступного за днем прийняття загальними зборами учасників такого рішення, якщо інша дата не визначена рішенням загальних зборів учасників;

4.5.3. в інших випадках, передбачених законодавством України.

4.6. Кожен учасник Фонду має право звернутися до загальних зборів учасників із вимогою про виключення іншого учасника зі складу учасників Фонду.

Загальні збори учасників вільні у прийнятті або неприйнятті рішення щодо виключення учасника зі складу учасників Фонду. Загальні збори учасників не зобов’язані мотивувати або обґрунтовувати прийняття або неприйняття такого рішення.

4.7. Кожен учасник Фонду в порядку, визначеному цим Статутом та рішеннями органів управління Фонду, має право:

4.7.1. обирати й бути обраним до органів управління Фонду;

4.7.2. знайомитися з фінансовою, статистичною та іншою звітністю Фонду, що складається (формується) відповідно до вимог законодавства України або рішень органів управління Фонду;

4.7.3. знайомитися з інформацією про виконання благодійних програм чи окремих благодійних заходів, використання майна та коштів Фонду;

4.7.4. вільно вийти зі складу учасників Фонду;

4.7.5. інші права, передбачені законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Фонду.

4.8. Кожен учасник Фонду зобов’язаний:

4.8.1. дотримуватися цього Статуту, а також рішень органів управління Фонду, прийнятих у межах їхньої компетенції;

4.8.2. виконувати свої зобов’язання перед Фондом;

4.8.3. утримуватися від дій, які можуть завдати Фонду матеріальної шкоди або можуть зашкодити діловій репутації чи інтересам Фонду;

4.8.4. брати активну участь у діяльності Фонду;

4.8.5. пропагувати ідеї Фонду та подавати у цьому відповідну допомогу;

4.8.6. захищати інтереси Фонду;

4.8.7. нести інші обов’язки, передбачені законодавством України, цим Статутом та рішеннями органів управління Фонду.

4.9. Учасники Фонду не можуть бути бенефіціарами благодійних програм Фонду.

 

5. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ, ЇХ СКЛАД, КОМПЕТЕНЦІЯ, ПОРЯДОК ДІЯЛЬНОСТІ ТА ПРИЙНЯТТЯ НИМИ РІШЕНЬ. ПОРЯДОК ПРИЗНАЧЕННЯ, ОБРАННЯ АБО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ФОНДУ, ЇХ ЗАМІЩЕННЯ, ЗУПИНЕННЯ ЇХНІХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ПРИПИНЕННЯ ЇХНІХ ПОВНОВАЖЕНЬ (ВІДКЛИКАННЯ)

5.1. Органами управління Фонду є:

5.1.1. загальні збори учасників;

5.1.2. голова Фонду;

5.1.3. наглядова рада.

 

5.2. Загальні збори учасників є вищим органом управління Фонду.

5.3. Загальні збори учасників складаються з учасників Фонду або уповноважених представників таких учасників.

Якщо Фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.

5.4. Загальні збори учасників мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Фонду, в тому числі і з тих, що належать до компетенції інших органів Фонду.

Рішення загальних зборів учасників Фонду мають вищу юридично силу відносно рішень інших органів управління Фонду та будь-яких інших органів та посадових осіб Фонду, якщо такі створювалися (призначалися).

5.5. До виключної компетенції загальних зборів учасників належить:

5.5.1. внесення змін до цього Статуту;

5.5.2. прийняття особи до складу учасників Фонду;

5.5.3. виключення учасника зі складу учасників Фонду;

5.5.4. призначення, обрання та зупинення чи припинення повноважень (відкликання) голови Фонду та членів наглядової ради;

5.5.5. прийняття рішення про реорганізацію Фонду;

5.5.6. прийняття рішення про ліквідацію Фонду.

5.6. Кожен учасник Фонду (його уповноважений представник) має при прийнятті рішень загальними зборами учасників один голос.

Учасник Фонду не має права голосу при прийнятті загальними зборами учасників рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Фондом, якщо інше не встановлено законом. Це правило не застосовується, якщо Фонд має одного учасника (засновника).

5.7. Рішення загальних зборів учасників приймаються більшістю в понад половину голосів від загальної кількості голосів усіх учасників Фонду.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 5.5.2 і 5.5.3 пункту 5.5 цього Статуту, приймаються більшістю не менш як у 2/3 голосів від загальної кількості голосів усіх учасників Фонду. Такі рішення розглядаються та ставляться на голосування окремо щодо кожної особи, яка подала заяву про прийняття до складу учасників Фонду, та окремо щодо кожного учасника, щодо якого приймається рішення про виключення зі складу учасників Фонду.

Рішення з питань, зазначених у підпунктах 5.5.1 і 5.5.6 пункту 5.5 цього Статуту, а також про відчуження майна Фонду на суму, що становить п'ятдесят і більше відсотків майна Фонду, приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості голосів усіх учасників Фонду.

Під час визначення результатів голосування до загальної кількості голосів усіх учасників Фонду зараховуються всі голоси всіх чинних на дату проведення загальних зборів учасників Фонду, крім голосів учасників, які відповідно до закону або цього Статуту не мають права голосу при прийнятті рішення з питання, що ставилося на голосування.

5.8. Загальні збори учасників скликаються головою Фонду або наглядовою радою Фонду в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

Учасники Фонду, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів від загальної кількості голосів усіх учасників Фонду, можуть вимагати скликання загальних зборів учасників. Якщо вимога таких учасників Фонду про скликання загальних зборів учасників не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори учасників.

5.9. Якщо рішенням загальних зборів учасників не встановлено іншого строку та способу повідомлення про скликання загальних зборів учасників, ініціатор скликання загальних зборів учасників (голова Фонду, наглядова рада Фонду або учасники Фонду, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів від загальної кількості голосів усіх учасників Фонду) повідомляє учасникам Фонду про скликання загальних зборів учасників не пізніше ніж за десять календарних днів до дати проведення таких зборів, в один або кілька нижченаведених способів, на власний вибір:

5.9.1. засобами поштового та/або телеграфного зв’язку (листом, телеграмою тощо);

5.9.2. засобами телекомунікації (телефоном, факсом, службою коротких повідомлень (sms), електронною поштою тощо);

5.9.3. шляхом розміщення відповідного повідомлення на інтернет-сторінці Фонду та/або в засобах масової інформації;

5.9.4. шляхом вручення письмового повідомлення під розписку.

5.10. У повідомленні про скликання загальних зборів учасників ініціатор скликання обов’язково зазначає з чиєї ініціативи скликаються загальні збори учасників, дату і час проведення загальних зборів учасників, місце їх проведення, порядок денний загальних зборів учасників, визначений ініціатором скликання, а також може зазначати проекти резолюцій з питань порядку денного.

Загальні збори учасників розглядають виключно питання порядку денного, зазначені ініціатором скликання в повідомленні про скликання загальних зборів учасників.

5.11. Учасники Фонду можуть брати участь у загальних зборах учасників або особисто, або через представників, повноваження яких підтверджуються договором доручення чи довіреністю, складеними відповідно до вимог законодавства, або з використанням засобів поштового, телеграфного, телефонного чи електронного зв’язку.

Про участь у загальних зборах учасників через представника або з використанням засобів поштового, телеграфного, телефонного чи електронного зв’язку учасник Фонду попереджає ініціатора скликання до початку загальних зборів учасників.

5.12. Участь учасника Фонду в загальних зборах учасників з використанням засобів поштового, телеграфного, телефонного чи електронного зв’язку може полягати, зокрема, в:

5.12.1. наданні, до завершення загальних зборів учасників, ініціатору їх скликання або головуючому на них письмових результатів свого голосування з питань порядку денного, засвідчених власним підписом (у тому числі електронним цифровим) учасника;

5.12.2. дистанційній участі в обговоренні та голосуванні з питань, що розглядаються на загальних зборах учасників, “наживо” за допомогою засобів телекомунікації (у тому числі, але не виключно: телефоном, за допомогою сервісів відео- та аудіодзвінків і конференцій (“Skype”, “Viber”, “Hangouts Meet”, “Zoho Meeting” тощо) або інших подібних).

5.13. Головує на загальних зборах учасників голова Фонду, а в разі його відсутності чи відмови (неможливості) головувати на зборах - головуючий на зборах, обраний рішенням загальних зборів учасників.

Загальні збори учасників за пропозицією голови Фонду або головуючого на зборах можуть обрати секретаря загальних зборів учасників, до обов’язків якого входить складання протоколу загальних зборів учасників.

5.14. Рішення загальних зборів учасників Фонду викладаються у протоколі загальних зборів учасників та, за необхідності, додатках до нього.

Протокол загальних зборів учасників складається протягом десяти календарних днів після дати проведення таких зборів, якщо інший строк не встановлено рішенням загальних зборів учасників.

Протокол загальних зборів учасників та, за наявності, додатки до нього підписуються головою Фонду (головуючим на зборах) та, в разі обрання, секретарем загальних зборів учасників.

 

5.15. Голова Фонду є постійно діючим одноособовим виконавчим органом Фонду. Голова Фонду діє від імені Фонду в порядку та межах повноважень, встановлених законом та цим Статутом.

Голова Фонду з усіх питань своєї діяльності підзвітний загальним зборам учасників та відповідає перед ними за належне виконання своїх повноважень. У разі створення наглядової ради голова Фонду є підзвітним також їй у межах, визначених цим Статутом.

5.16. Головою Фонду може бути фізична особа, яка має повну дієздатність.

5.17. Голову Фонду безстроково обирають загальні збори учасників із числа учасників Фонду. Загальні збори учасників мають право в будь-який час прийняти рішення про відкликання голови Фонду з посади, що має наслідком припинення його повноважень.

5.18. Голова Фонду виконує свої повноваження на цій посаді на громадських засадах, не отримуючи за це заробітної плати чи іншої винагороди.

Виконання фізичною особою повноважень голови Фонду не є перешкодою для укладання між нею та Фондом трудового договору про виконання трудових обов’язків за іншою посадою (посадами) у Фонді.

Рішення про укладання з фізичною особою, яка виконує повноваження голови Фонду, трудового договору або вчинення з нею іншого правочину приймають загальні збори учасників Фонду, а в разі створення у Фонді наглядової ради - наглядова рада.

5.19. Повноваження голови Фонду припиняються:

5.19.1. у зв’язку з припиненням його участі у Фонді - з дати припинення такої участі;

5.19.2. у зв’язку з самостійним складенням головою Фонду повноважень - з дати, зазначеної у відповідній заяві голови Фонду загальним зборам учасників, але не раніше дати подання такої заяви загальним зборам учасників;

5.19.3. у зв’язку з відкликанням голови Фонду з посади за рішенням загальних зборів учасників - з дати, визначеної відповідним рішенням загальних зборів учасників;

5.19.4. з інших підстав, передбачених законодавством України та рішеннями загальних зборів учасників Фонду.

5.20. Голова Фонду має право приймати рішення та вчиняти правочини з усіх питань діяльності Фонду, крім тих, що віднесені цим Статутом до виключної компетенції загальних зборів учасників Фонду, а також тих, які прямо віднесені до компетенції (хоч і не виключної) інших органів управління Фонду цим Статутом або рішеннями загальних зборів учасників.

5.21. Голова Фонду:

5.21.1. здійснює поточне керівництво діяльністю Фонду;

5.21.2. без доручення діє від імені Фонду при здійсненні наданих цим Статутом і чинним законодавством прав, обов’язків і функцій, представляє Фонд перед усіма фізичними та юридичними особами, державою та її органами, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, іншими учасниками правовідносин;

5.21.3. в установленому законодавством порядку надає іншим особам доручення та видає таким особам довіреності на представництво Фонду;

5.21.4. розпоряджається грошовими коштами Фонду відповідно до затверджених кошторисів та благодійних програм, а також розпоряджається іншим майном Фонду в межах, що визначені цим Статутом;

5.21.5. має право першого підпису фінансових документів;

5.21.6. укладає договори та вчиняє інші правочини від імені Фонду, у тому числі відкриває рахунки в банківських установах;

5.21.7. забезпечує ведення діловодства, бухгалтерського обліку та звітності Фонду відповідно до вимог чинного законодавства України та рішень загальних зборів учасників;

5.21.7. приймає на роботу та звільняє з роботи працівників Фонду, застосовує до них заходи заохочення i накладає стягнення;

5.21.8. затверджує штатний розклад та організаційну структуру Фонду, посадові інструкції працівників Фонду;

5.21.9. здійснює керівництво роботою працівників та посадових осіб (крім членів наглядової ради) Фонду, видаває обов’язкові до виконання ними накази, розпорядження та інші внутрішні регулюючі документи Фонду;

5.21.10. скликає загальні збори учасників Фонду;

5.21.11. готує проекти рішень, що виносяться на розгляд та/або затвердження загальних зборів учасників Фонду, в тому числі проекти кошторисів і благодійних програм та звітів про їх виконання;

5.21.12. головує на загальних зборах учасників Фонду;

5.21.13. забезпечує виконання рішень загальних зборів учасників Фонду;

5.21.14. щорічно звітує загальним зборам учасників Фонду про свою роботу;

5.21.15. вчиняє інші дії, спрямовані на реалізацію цілей, завдань і прав Фонду.

 

5.22. Наглядова рада є органом управління Фонду, який в межах своєї компетенції, визначеної цим Статутом, контролює і регулює діяльність голови Фонду та здійснює інші функції, передбачені цим Статутом.

Наглядова рада може не створюватися, якщо Фонд має не більше десяти учасників. У разі зменшення кількості учасників до менш ніж одинадцяти, загальні збори учасників Фонду можуть прийняти рішення про розпуск наглядової ради, що має наслідком припинення її повноважень.

У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників Фонду.

5.23. Наглядова рада створюється та розпускається за рішенням загальних зборів учасників Фонду. Кількісний склад наглядової ради визначають загальні збори учасників Фонду.

5.24. Членами наглядової ради можуть бути фізичні особи, які мають повну дієздатність. Членом наглядової ради не може бути голова Фонду.

Членів наглядової ради безстроково обирають загальні збори учасників із числа учасників Фонду. Загальні збори учасників мають право в будь-який час прийняти рішення про відкликання члена наглядової ради з посади, що має наслідком припинення його повноважень.

5.25. Зі свого складу члени наглядової ради обирають її голову, до повноважень якого належить скликання засідань наглядової ради та головування на них. Члени наглядової ради мають право в будь-який час відкликати голову наглядової ради з посади, що має наслідком припинення його повноважень як голови наглядової ради.

5.26. Члени наглядової ради виконують свої повноваження на громадських засадах, не отримуючи за це заробітної плати чи іншої винагороди.

Виконання фізичною особою повноважень члена наглядової ради не є перешкодою для укладання між нею та Фондом трудового договору про виконання трудових обов’язків за іншою посадою (посадами) у Фонді.

Рішення про укладання з фізичною особою, яка виконує повноваження члена наглядової ради, трудового договору або вчинення з нею іншого правочину приймають загальні збори учасників Фонду.

5.27. Повноваження члена наглядової ради припиняються:

5.27.1. у зв’язку з припиненням його участі у Фонді - з дати припинення такої участі;

5.27.2. у зв’язку з самостійним складенням членом наглядової ради повноважень - з дати, зазначеної у відповідній заяві члена наглядової ради загальним зборам учасників, але не раніше дати подання такої заяви загальним зборам учасників;

5.27.3. у зв’язку з відкликанням члена наглядової ради з посади за рішенням загальних зборів учасників - з дати, визначеної відповідним рішенням загальних зборів учасників;

5.27.4. у зв’язку з розпуском наглядової ради за рішенням загальних зборів учасників - з дати припинення повноважень наглядової ради, визначеної відповідним рішенням загальних зборів учасників;

5.27.5. з інших підстав, передбачених законодавством України та рішеннями загальних зборів учасників Фонду.

5.28. Наглядова рада:

5.28.1. затверджує благодійні програми Фонду;

5.28.2. контролює відповідність діяльності та використання активів Фонду його установчим документам;

5.28.3. приймає рішення про укладання з фізичною особою, яка виконує повноваження голови Фонду, трудового договору або вчинення з нею іншого правочину;

5.28.4. скликає загальні збори учасників Фонду;

5.28.5. звітує загальним зборам учасників Фонду про результати контролю відповідності діяльності та використання активів Фонду його установчим документам;

5.28.6. здійснює інші повноваження за рішенням загальних зборів учасників Фонду.

5.29. Організаційною формою роботи наглядової ради є її засідання. Засідання наглядової ради скликаються її головою в міру потреби, але не рідше одного разу на рік.

Члени наглядової ради, що володіють не менш як однією третиною голосів від загальної кількості голосів усіх членів наглядової ради, можуть вимагати скликання її засідання. Якщо вимога таких членів наглядової ради про скликання її засідання не виконана, вони мають право самі скликати засідання наглядової ради.

Якщо рішенням загальних зборів учасників не встановлено іншого строку та способу повідомлення про скликання засідань наглядової ради, ініціатор скликання (голова наглядової ради або її члени, що володіють не менш як однією третиною голосів від загальної кількості голосів усіх членів наглядової ради) повідомляє членам наглядової ради про скликання її засідання в строки, порядку та спосіб, визначені пунктами 5.9-5.10 цього Статуту.

Члени наглядової ради особисто беруть участь у її засіданнях та в голосуванні на них.

Кожен член наглядової ради має при прийнятті нею рішень (голосуванні) один голос.

Член наглядової ради не має права голосу при прийнятті нею рішень з питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і Фондом, якщо інше не встановлено законом.

Рішення наглядової ради приймаються більшістю в понад половину голосів від загальної кількості голосів усіх її членів.

Головує на засіданні наглядової ради її голова, а в разі його відсутності чи відмови (неможливості) головувати на засіданні - головуючий, обраний рішенням наглядової ради.

Рішення наглядової ради викладаються у протоколі її засідання та, за необхідності, додатках до нього. Щодо кожного рішення, прийнятого наглядовою радою, у протоколі відповідного засідання зазначається та засвідчується особистим підписом відповідного члена наглядової ради результат його голосування (“за”, “проти”) з цього питання.

Протокол засідання наглядової ради складається у день проведення такого засідання.

Протокол засідання наглядової ради та, за наявності, додатки до нього підписуються головою наглядової ради (головуючим на засіданні).

5.30. За рішенням загальних зборів учасників Фонду можуть утворюватися (запроваджуватися) та діяти інші органи та посади Фонду, підзвітні органам управління Фонду, зазначеним у пункті 5.1 цього Статуту.

5.31. Голова Фонду може призначати собі заступників (як на громадських засадах, так і на умовах трудового договору) та наділяти їх частиною власних повноважень, що не позбавляє голову Фонду таких повноважень та не звільняє його від відповідальності за їх здійснення перед загальними зборами учасників Фонду.

Заступники голови Фонду діють на підставі довіреностей, виданих головою Фонду.

5.32. Загальні збори учасників Фонду можуть затверджувати положення про органи управління Фонду та інші органи Фонду, в яких уточнювати повноваження, порядок та процедури роботи таких органів, статус членів колегіальних органів та інші необхідні питання.

Загальні збори учасників Фонду можуть затверджувати положення та порядки з питань діяльності Фонду, в яких уточнювати порядок та процедури роботи Фонду та інші необхідні питання.

5.33. Член органу управління Фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

5.33.1. договорів або інших правочинів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

5.33.2. спорів між Фондом та цим членом органу управління або пов’язаною з ним особою;

5.33.3. звільнення цього члена органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед Фондом.

5.34. Члени органів управління Фонду або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука тощо) від Фонду. Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники Фонду та члени його органів управління.

5.35. Члени органу управління Фонду несуть солідарну відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки благодійній організації внаслідок порушення закону.

 

6. ДЖЕРЕЛА АКТИВІВ (ДОХОДІВ), ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ І ЗВІТНОСТІ ФОНДУ

6.1. Фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або цим Статутом.

6.2. Джерелами активів (доходів) Фонду є кошти та інше майно, зазначені в пункті 6.1 цього Статуту, набуті Фондом на підставах, не заборонених законом, у тому числі, але не виключно:

6.1.1. безоплатно передані у власність Фонду кошти (включаючи добровільні внески учасників Фонду, благодійні пожертви, благодійні гранти), інше майно, а також безоплатно відступлені Фонду майнові та немайнові права;

6.1.2. безоплатно передані Фонду права користування та інші речові права на майно;

6.1.3. безоплатно передані Фонду результати послуг та робіт;

6.1.4. доходи від майна і майнових прав;

6.1.5. доходи від депозитних вкладів, цінних паперів, корпоративних прав, що належать Фонду.

6.3. Використання активів (доходів) та правочини Фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійної діяльності.

Забороняється розподіл отриманих доходів Фонду або їх частини серед його засновників (учасників), працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. Для цілей цього абзацу не вважається розподілом отриманих доходів фінансування видатків, визначених абзацом третім цього пункту.

Доходи Фонду використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Фонду, реалізації його мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.

6.4. Розмір адміністративних витрат Фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу Фонду в поточному році.

Витрати, пов’язані з управлінням благодійними ендавментами, включаються до адміністративних витрат Фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між Фондом та благодійником.

6.5. Фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей.

6.6. Фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

Рішеннями загальних зборів учасників Фонду або правочинами між Фондом та благодійниками можуть визначатися порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

Інформація про структуру та розмір доходів і витрат Фонду, а також умови використання його активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

Звітність Фонду може містити інформацію про особу благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефіціарів або їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначено законом.

6.7. Контроль за діяльністю Фонду та використанням його активів здійснюють його органи управління відповідно до своїх повноважень.

Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви відповідно до умов правочину (договору), за яким Фонду було надано таку благодійну пожертву.

Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.

 

7. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ЦЬОГО СТАТУТУ

7.1. Внесення змін до цього Статуту належить до виключної компетенції загальних зборів учасників Фонду.

7.2. Рішення з питань внесення змін до цього Статуту приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів від загальної кількості голосів усіх учасників Фонду.

7.3. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

8. ПІДСТАВИ ТА ПОРЯДОК ПРИПИНЕННЯ ФОНДУ, У ТОМУ ЧИСЛІ ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ АКТИВІВ

8.1. Припинення Фонду здійснюється в порядку, встановленому законодавством України, шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації.

Рішення про припинення Фонду приймають загальні збори учасників Фонду або суд.

Підстави для прийняття судом рішення про припинення Фонду визначаються законом.

8.2. У разі припинення Фонду (у результаті ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) його активи, що залишаються після задоволення вимог кредиторів, мають бути передані одній чи кільком неприбутковим благодійним організаціям відповідного виду за рішенням загальних зборів учасників Фонду, або за рішенням суду.

У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності неприбуткових благодійних організацій, зазначених в абзаці першому цього пункту, активи Фонду, що ліквідується, спрямовуються до доходу Державного бюджету України.

8.3. Державна реєстрація припинення Фонду здійснюється відповідно до законодавства України.