ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТО ВБСГ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ. Частина 4. Укладення договору на проведення ТО ВБСГ Колективним замовником.

         

            Законодавцем визначено, що співвласники при  проведені ТО ВБСГ, за своїм рішенням можуть обрати такий вид договірних відносин, як Колективний замовник послуги на проведення ТО ВБСГ.

Обрання співвласниками Колективного замовника є правом, а не обов’язком співвласників.

 

За відсутності рішення співвласників вони є Замовниками за замовчуванням, а другою стороною Типового договору приєднання є Оператор ГРМ.

Ця публікація цікава тим співвласникам, які вирішили скористатись правом і загальними зборами уповноважити правління на укладення договору, в якому об’єднання буде Колективним замовником, це може бути Оператор ГРМ або інший суб’єкт господарювання який має право на виконання таких робіт.

Загальне про Колективний замовник на проведення ТО ВБСГ.

          Колективний замовник визначається співвласниками за їх рішенням.

Колективний замовник може укласти договір або з Оператором ГРМ або з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

З Оператором ГРМ, Колективним замовником укладається тільки Типовий договір приєднання.

З іншим суб’єктом господарювання, Колективним замовником укладається договір вільного волевиявлення відповідно до Цивільного Кодексу України та Господарського Кодексу України.

Послуги які надаються Оператором ГРМ за Типовим договором та іншим суб’єктом господарювання на проведення ТО ВБСГ   - проводяться тільки на спільне майно співвласників.

 

Статтею 1 Закону Про ЖКП визначено розташування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, які відносяться до спільного майна:

- від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо.     https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n6

Перелік виконуваних робіт проводиться відповідно до Наказу Міністерства енергетики та захисту довкілля України №342 від 27.05.2020р. «Про затвердження Переліку видів робіт, які входять до технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання в житлових будинках».

          Розглянемо більш детально укладення договору на проведення ТО ВБСГ з Оператором ГРМ або з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

І. Колективний замовник – укладення Договору з Оператором ГРМ.

          Приєднання Колективного замовника до Типового договору на проведення ТО ВБСГ відбувається за рішенням загальних зборів, шляхом надання Оператору ГРМ заяви (додаток до Типового договору).

Такий Колективний замовник не має специфічних вимог щодо обслуговування та використовує стандартні послуги, надані Оператором ГРМ.

Договір Колективного замовника з Оператором ГРМ, укладається тільки за формою Типового договору, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, та є публічним.

Типовий договір приєднання для Колективного замовника послуги на проведення ТО ВБСГ з Оператором ГРМ -  не потребує двостороннього підписання між Сторонами його письмової форми.

 

Типовий договір приєднання оприлюднюється Оператором ГРМ на його вебсайті.

Оператор газорозподільної системи не має права вимагати укладання договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку на інших умовах, що не відповідають умовам Типового договору, затвердженого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (п.3  ст.19 Закону Про ЖКП).

За зверненням об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, управителя або іншої уповноваженої співвласниками особи оператор газорозподільної системи, що надає в цьому будинку послугу з розподілу природного газу, не має права відмовити в укладенні договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку (п.3  ст.19 Закону Про ЖКП).

 

Колективний замовник  - вартість ТО ВБСГ за Типовим договором з Оператором ГРМ

          Вартість ТО ВБСГ що здійснюється Оператором ГРМ, визначається оператором ГРМ з урахуванням вимог обмежень передбачених граничними рівнями вартості виконаних робіт встановленими НКРЕКП на відповідний рік, та розміщується на вебсайті Оператора ГРМ.

Вартість ТО ВБСГ багатоквартирного будинку, що надається Оператором ГРМ, визначається кошторисною вартістю ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

          Кошторисна вартість ТО ВБСГ складається Оператором ГРМ з урахуванням вимог Порядку ТО ВБСГ та транспортних послуг, вартість яких розміщується Оператором ГРМ на своєму офіційному вебсайті з розрахунку на одиницю відстані (на 1 км).

Кошторис на проведення ТО ВБСГ складається з урахуванням Постанови НКРЕКП від 29 листопада 2023р. № 2242. «Про встановлення граничних рівнів вартості виконання видів робіт та послуг з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирних будинків для операторів ГРМ на 2023 та 2024 роки».

У разі коли, Колективний замовник, виявляє невідповідності в кошторисній вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку по складових ВБСГ багатоквартирного будинку, він письмово подає уточнюючу інформацію Оператору ГРМ з наданням копії технічної документації на ВБСГ багатоквартирного будинку. При цьому, Оператор ГРМ у місячний строк зобов’язаний розглянути звернення та, у разі обґрунтованості вимог, здійснити коригування даних кошторисної вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

Роботи з ТО ВБСГ проводяться відповідно до графіку та кошторису.

Графік та кошторис оприлюднюється на вебсайті Оператора ГРС.

Про заплановане виконання ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Оператор ГРМ не пізніше ніж за десять робочих днів до дати проведення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку повідомляє про заплановані заходи  Колективного замовника у спосіб, який буде зазначено у заяві про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

Колективний замовник зобов’язаний до початку робіт, не пізніше ніж за п’ять робочих днів, попередити власників/користувачів житлових та/або інших приміщень про дату виконання робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з вимогами Порядку ТО ВБСГ.

Колективний замовник - оплата вартості ТО ВБСГ за Типовим договором з Оператором ГРМ

          Оплата вартості ТО ВБСГ здійснюється Колективним замовником протягом шести місяців з дня надання Оператором ГРМ рахунку на оплату єдиним платежем.

Надання рахунку на оплату здійснюється Оператором ГРМ у місяці, в якому проводиться ТО ВБСГ багатоквартирного будинку згідно з графіком ТО ВБСГ.

Оплата вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку здійснюється на поточний рахунок Оператора ГРМ, вказаний в рахунках на оплату Оператора ГРМ, з урахуванням податку на додану вартість. Датою оплати є дата, на яку були зараховані кошти на рахунок Оператора ГРМ.

При виникненні у Колективного замовника заборгованості за Договором з Оператором ГРМ, Сторони можуть укласти графік погашення заборгованості, який оформлюється окремим договором про реструктуризацію заборгованості.

У разі несвоєчасного здійснення оплати вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Оператор ГРМ має право нараховувати Колективному замовнику пеню в розмірі 0,01 відсотка суми боргу за кожен день прострочення. Загальний розмір сплаченої пені не може перевищувати 100 відсотків загальної суми боргу. Нарахування пені починається з першого робочого дня, наступного за останнім днем граничного строку внесення плати за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

До припинення чи скасування воєнного стану в Україні забороняється нарахування та стягнення пені утвореної через несвоєчасне та/або неповне внесення Колективним замовником оплати вартості ТО ВБСГ багатоквартирного будинку.

 

Фіксація виконання робіт за Типовим Договором з Оператором ГРМ, Колективним замовником

          Виконання робіт з ТО ВБСГ багатоквартирного будинку  Оператором ГРМ фіксується в акті ТО ВБСГ.

Оператор ГРМ складає, підписує та подає на розгляд Колективному замовнику акт виконаних робіт (наданих послуг) у двох примірниках у спосіб визначений у заяві про укладення договору на технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку.

Акт виконаних робіт (наданих послуг) має містити перелік та вартість виконаних робіт (наданих послуг).

Колективний замовник зобов’язується підписати акт виконаних робіт (наданих послуг) та один примірник акту передати Оператору ГРМ протягом п’яти робочих днів з дати його отримання.

У разі, якщо Колективний замовник протягом п’яти робочих днів з дня отримання від Оператора ГРМ акту виконаних робіт (наданих послуг) не підписує наданий акт та/або не надає письмової мотивованої відмови у підписанні акту виконаних робіт (наданих послуг), роботи/послуги вважаються прийнятими Колективним замовником без зауважень та підлягають оплаті відповідно до умов цього Договору.

На вимогу Колективного замовника, Оператор ГРМ зобов’язаний надати такому замовнику протягом десяти робочих днів перелік та вартість виконаних робіт (наданих послуг) за відповідний період.

Доступ до квартир та/або нежитлових приміщень

          Доступ до квартир та/або інших приміщень у багатоквартирному будинку для здійснення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 29 Закону України «Про житлово- комунальні послуги» та Порядком ТО ВБСГ.   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n401 

Відповідальність сторін

          У разі укладення Типового договору Колективним замовником на ТО ВБСГ з Оператором ГРМ, від запірного пристрою на вводі в будинок до запірних пристроїв включно перед місцями підключення газових приладів, газоспоживального обладнання, теплових агрегатів тощо - відповідальність несе Оператор ГРМ.

           Відповідальність за внутрішні газопроводи та обладнання розташоване в приміщеннях квартир та нежитлових приміщень співвласників – несе особа яка є власником такого приміщення.

Строк дії договору

            Договір укладається на невизначений строк.

Припинення (розірвання) договору

            Цей Договір може бути припинений (розірваний):

- за ініціативи Оператора ГРМ (виключно у випадку, передбаченому пунктом 9.2 Типового договору);

- за ініціативи Колективного замовника ( попередження Оператора ГРМ за 20 днів до дати припинення (розірвання)).

Особливі умови

            Якщо протягом трьох місяців з дня розірвання договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку Колективним замовником не було повідомлено Оператора ГРМ про укладення договору на ТО ВБСГ багатоквартирного будинку з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, а також відсутня прострочена заборгованість за ТО ВБСГ багатоквартирного будинку перед Оператором ГРМ, вважається, що згідно зі статтею 19 Закону України «Про житлово-комунальні послуги» усі співвласники багатоквартирного будинку (Замовник за замовчуванням) приєдналися до цього Договору.

ІІ. Колективний замовник - договір з іншим суб’єктом господарювання, який має право на проведення ТО ВБСГ

Як відбувається укладання Договору з іншим суб’єктом господарювання Колективним замовником

            Договір з іншим суб’єктом господарювання на проведення ТО ВБСГ , є двостороннім зобов’язанням .

Зміст договору з суб’єктом господарювання, визначається на підставі вільного волевиявлення і вимог Цивільного Кодексу України та Господарського Кодексу України.

Договір укладається письмово та потребує підписання між Сторонами його письмової форми

Колективний замовник надає Оператору ГРМ офіційний лист про укладення або розірвання договору з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт, протягом 15 календарних днів з дати укладення або розірвання такого договору.   https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n315

Роботи з ТО ВБСГ проводяться відповідно до графіку та кошторису.

Графік проведення робіт може бути відображений на вебсайті Оператора ГРМ ( за умови надання таких відомостей  ОСББ, управителем, іншою уповноваженою особою).

Вартість ТО ВБСГ при проведені ТО ВБСГ з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт

Вартість ТО ВБСГ, що здійснюється іншим суб’єктом господарювання, визначається у Договорі.

Кошторис договору – договірні ціни (вільні).

Оплата проводиться відповідно до рахунку, після проведення іншим суб’єктом господарювання робіт на ТО ВБСГ та підписання акту виконаних робіт.

Доступ до квартир та/або нежитлових приміщень

            Доступ до квартир та/або інших приміщень у багатоквартирному будинку для здійснення ТО ВБСГ багатоквартирного будинку здійснюється з урахуванням особливостей, визначених статтею 29 Закону України «Про житлово- комунальні послуги» та Порядком ТО ВБСГ.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2189-19#n401

Відповідальність сторін

            У разі укладення такого договору за технічне обслуговування та безпечну експлуатацію внутрішньобудинкових систем газопостачання багатоквартирного будинку, які відносяться до спільного майна, несе інший суб’єкт господарювання, з яким укладено договір  на проведення ТО ВБСГ (п.3  ст.19 Закону Про ЖКП).

Інші умови відповідальності сторін відображаються у Договорі за погодженням сторін.

Закінчення строку договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії договору.

Строк договору

            Строком договору є час, протягом якого сторони можуть здійснити свої права і виконати свої обов'язки відповідно до договору.
Строк договору визначається Сторонами за домовленістю.

Припинення (розірвання) договору

Припинення (розірвання) Договору з іншим суб’єктом господарювання, здійснюється відповідно до статті 651 Цивільного кодексу України.

 

Висновок:

Обрання співвласниками Колективного замовника є правом, а не обов’язком співвласників.

 

За відсутності рішення співвласників вони є Замовниками за замовчуванням, а другою стороною договору є Оператор ГРМ.

 

Для того, щоб ОСББ виступило Колективним замовником  необхідно провести загальні збори.

 

Колективний замовник за рішенням співвласників може укласти договір  з Оператором ГРМ або з іншим суб’єктом господарювання, який має право на виконання таких робіт.

 

Якщо договір на ТО ВБСГ укладається з Оператором ГРМ, то це завжди тільки Типовий договір приєднання, який не потребує двостороннього підписання між Сторонами його письмової форми.

 

Увага!!!

           Про позитивні зміни Порядку технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання у багатоквартирному будинку ми вже писали і ви можете ознайомитись за посиланням  http://https://proosbb.info/node/997

ПИТАННЯ ПРОВЕДЕННЯ ТО ВБСГ У БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКАХ.

ЧАСТИНА 1. ПРАВОВІ ОСНОВИ   

 https://proosbb.info/node/1010

ЧАСТИНА 2. Типовий договір приєднання на ТО ВБСГ 

https://proosbb.info/node/1011

ЧАСТИНА 3. Приєднання замовника за замовчування до Типового договору 

https://proosbb.info/node/1012

ЧАСТИНА 4. Укладення договору на проведення ТО ВБСГ Колективним замовником.