Постанова КМУ про створення Нацради ОСББ

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 
ПОСТАНОВА

від 14 березня 2012 р. № 201 
Київ

Про утворення Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ 
№ 668 від 14.08.2013 
№ 617 від 12.11.2014 
№ 364 від 24.05.2017}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Утворити Національну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Національну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, що додається.

3. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям утворити регіональні ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, затвердити положення про них.

Прем'єр-міністр України                               М.АЗАРОВ

Інд. 70


 

Додаток 
до постанови Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2012 р. № 201

СКЛАД 
Національної ради з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, голова Ради

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства, заступник голови Ради

Представник об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, заступник голови Ради (за згодою)

Директор департаменту Мінрегіону, секретар Ради

Заступник Міністра економічного розвитку і торгівлі

Заступник Міністра фінансів

Заступник Міністра соціальної політики

Голова ДРС

Голова Держгеокадастру

Голова Держархбудінспекції

Заступник Голови ДФС

Заступник Голови Антимонопольного комітету (за згодою)

Член НКРЕКП (за згодою)

Представники Громадської ради при Мінрегіоні (за згодою)

Народні депутати України (за згодою)

Представник Секретаріату Кабінету Міністрів України

Представники місцевих органів виконавчої влади

Представники органів місцевого самоврядування, громадських організацій, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, об’єднань профспілок і роботодавців, суб’єктів господарювання (за згодою)

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 668 від 14.08.2013№ 617 від 12.11.2014№ 364 від 24.05.2017}


 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 14 березня 2012 р. № 201

ПОЛОЖЕННЯ 
про Національну раду з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків

1. Національна рада з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - Рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України.

2. Рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України та цим Положенням.

3. Основними завданнями Ради є:

сприяння координації дій органів виконавчої влади з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань співвласників багатоквартирних будинків (далі - об’єднання);

підготовка пропозицій щодо створення та забезпечення функціонування об’єднань.

4. Рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) проводить аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі створення та забезпечення функціонування об’єднань;

2) вивчає результати діяльності органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій з питань створення та забезпечення функціонування об’єднань;

3) проводить моніторинг стану виконання органами виконавчої влади покладених на них завдань, виконання програм та здійснення заходів з підтримки діяльності об’єднань;

4) бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань діяльності об’єднань;

5) подає Кабінетові Міністрів України розроблені за результатами своєї роботи рекомендації та пропозиції;

6) інформує громадськість про свою діяльність, прийняті на засіданнях пропозиції та рекомендації і стан їх виконання.

5. Рада має право:

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;

2) залучати до участі у своїй роботі представників центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за згодою);

3) утворювати в разі потреби для виконання покладених на неї завдань консультаційні, експертні та робочі групи.

6. Рада під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.

7. Посадовий склад Ради затверджує Кабінет Міністрів України.

Головою Ради є Віце-прем’єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства.

{Абзац другий пункту 7 в редакції Постанов КМ № 617 від 12.11.2014№ 364 від 24.05.2017}

Персональний склад Ради затверджує її голова.

7-1. Організація роботи Ради здійснюється відповідно до Регламенту, який затверджує Рада.

{Положення доповнено пунктом 7-1 згідно з Постановою КМ № 364 від 24.05.2017}

8. Формою роботи Ради є засідання, що проводяться за рішенням голови Ради.

Засідання Ради проводить її голова, а у разі його відсутності - один з його заступників.

9. Підготовку матеріалів для розгляду на засіданнях Ради забезпечує секретар.

10. Засідання Ради вважається правоможним, якщо на ньому присутні більш як половина її членів.

11. На своїх засіданнях Рада розробляє пропозиції та рекомендації з питань, що належать до її компетенції.

Пропозиції та рекомендації вважаються схваленими, якщо за них проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів Ради.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Пропозиції та рекомендації Ради зазначаються у протоколі засідання, який підписується головуючим на засіданні та секретарем і надсилається членам Ради та Кабінетові Міністрів України.

Член Ради, який не підтримує пропозиції (рекомендації) Ради, може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання.

12. Пропозиції та рекомендації Ради можуть бути реалізовані шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.

13. Рада використовує в роботі бланк із своїм найменуванням.

14. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення діяльності Ради здійснює Мінрегіон.

Офіційний текст: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/201-2012-п/print