Облік доходів і витрат в ОСББ

Як обліковувати доходи і витрати ОСББ і чому?

Витрати ОСББ відображають по дебету рахунку 94 «Інші витрати операційної діяльності» з кредитуванням рахунків відповідних елементів витрат:

Д-т 94           К-т 20, 66, 65, 13, 63 ….

Раніше ОСББ могли обліковувати витрати на рахунках класу 8 або на рахунку 94 (чи 84), але тепер використовуємо тільки рахунок 94, бо в 2019 році з Інструкції до Плану рахунків виключено норму щодо можливості використання неприбутковими організаціями тільки рахунків класу 8 і визначено обов’язковість використання рахунків класу 9. Якщо в ОСББ задіяні інші із зазначених вище рахунків, не вважаємо доцільним поспішати із внесенням змін; у разі переходу до використання рахунку 94 рішення оформлюють внесенням змін до наказу про облікову політику; доцільно це робити на початок фінансового року.

Використання рахунків 23 «Виробництво», 91 «Загальновиробничі витрати», 92 «Адміністративні витрати» є невірним, а подекуди й небезпечним, оскільки в ОСББ немає виробництва, а виділення адміністративних витрат не вимагається від малих за розміром підприємств і неприбуткових організацій, не відповідає природі діяльності ОСББ і невиправдано ускладнює облік.

Доходи ОСББ обліковують на рахунку 71 «Інший операційний дохід». Використання інших рахунків класу 7 непотрібне і лише ускладнює облік, а використання рахунку 70 «Доходи від реалізації» є невірним, бо ОСББ не отримує доходів від реалізації, і навіть є небезпечним.

Усі доходи ОСББ обліковують як цільове фінансування на рахунку 48 «Цільове фінансування і цільові надходження», у тому числі пасивні доходи та доходи від оренди й сервітуту, оскільки усі вони звільнені від оподаткування податком на прибуток.

Доходи визнаються під час визнання витрат у сумі визнаних витрат згідно з п. 17 ПСБО 15.

При отриманні коштів від співвласників та орендарів здійснюється нарахування заборгованості, в інших випадках – відображається надходження коштів на рахунок об’єднання. Для розрахунків із співвласниками та орендарями можливе використання окремих субрахунків, наприклад, 373 і 379 відповідно; можливо використання рахунку 37, субрахунку 377.

Нараховано заборгованість співвласників, орендарів:

Д-т 373, 379 (37)           К-т 48

Надійшли кошти від співвласників, від орендарів:

Д-т 311           К-т 373, 379 (37)

Надійшли добровільні пожертвування, бюджетне фінансування, відсотки банку:

Д-т 311           К-т 48

В кінці звітного періоду кошти цільового фінансування списують з дебету рахунку 48 до кредиту рахунку 71 у сумі витрат звітного періоду. Звичайно, враховуються нараховані (визнані) витрати, а не реально витрачені кошти, згідно з принципом нарахування.

Наприклад, якщо протягом місяця нарахована заборгованість співвласників та інших дебіторів становить 67 тис. грн, надійшло на поточний рахунок 62 тис. грн, а списано на витрати (підписано акти виконаних робіт, нараховано заробітну плату тощо) 61 тис. грн, то дохід в цьому місяці визнається в сумі 61 тис. грн.:

Д-т 48           К-т 71           61 тис. грн

Оскільки в кінці звітного періоду витрати і доходи списують на рахунок фінансових результатів в однаковій сумі, в ОСББ не використовують рахунок 44 «Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)», у Звіті про фінансові результати і Звіті про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації проставляють однакові суми доходів і витрат з нульовим фінансовим результатом. Детальніше про заповнення звітності тут.

 

Як відкоригувати рахунок 44?

Якщо в ОСББ за попередні періоди сформувалось сальдо на рахунку 44 (наприклад. 3 тис. грн.), його коригування треба здійснити методом сторно проведенням

Д-т 79           К-т 44           - 3 тис. грн

Відповідно, в першому періоді після коригування треба бути визнати дохід в сумі витрат, зменшених на суму коригування. Тобто, за попереднім прикладом витрати становлять 61 тис грн., їх списуємо на фінансові результати проведенням:

Д-т 79            К-т 94            61 тис. грн.;,

в результаті по дебету рахунку 79 підсумок становить 58 тис. грн (61 тис. грн – 3 тис. грн.). Відповідно, доходи треба визнати в сумі 58 тис. грн:

Д-т 48            К-т 71            58 тис. грн

Д-т 71            К-т 79            58 тис. грн