Приклад договору доручення на участь у загальних зборах

Договір доручення

м. Всегараздів                       "10" грудня 2019 року.

Іваненко Іван Іванович, далі – “Довіритель”, який є власником квартири № 5 у буд. № 10 по вул. Довгій у м. Всегараздові, та Петренко Петро Петрович, далі – “Повірений”, разом - “Сторони”, а окремо - “Сторона”, уклали цей Договір про таке:

 1. За цим Договором Довіритель доручає Повіреному, а Повірений зобов'язується вчинити від імені та за рахунок Довірителя такі юридичні дії: представляти особисто інтереси Довірителя в Об’єднанні співвласників багатоквартирного будинку "Нова радість" (далі – “Об'єднання”) та реалізовувати від імені Довірителя права і обов'язки останнього як співвласника багатоквартирного будинку, визначені Законом України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" та статутом Об'єднання, а саме:

  1. від імені Довірителя брати участь у загальних зборах Об'єднання та письмових опитуваннях і голосувати з усіх питань порядку денного, "за" або "проти", на власний розсуд,

  2. отримувати повідомлення про проведення загальних зборів Об'єднання.

 2. Для виконання цього Договору Повірений має право:

  1. від імені Довірителя заповнювати та підписувати листки письмового опитування, листки голосування, протоколи загальних зборів, а також інші документи, в яких фіксуються результати голосування та/або присутність (участь) на загальних зборах,

  2. від імені Довірителя отримувати поштову кореспонденцію та документи, пов'язані зі вчиненням зазначених у п.1 цього Договору дій, та розписуватися в отриманні таких поштової кореспонденції та документів,

  3. від імені Довірителя подавати заяви, клопотання, скарги, інші документи, пов'язані зі вчиненням зазначених у п.1 цього Договору дій.

 3. Повірений зобов'язаний:

  1. повідомляти Довірителеві на його вимогу всі відомості про хід виконання його доручення,

  2. після виконання доручення або в разі припинення цього Договору надати Довірителеві звіт про виконання доручення.

 4. Довіритель зобов’язаний:

  1. забезпечити Повіреного засобами, необхідними для виконання доручення,

  2. відшкодувати Повіреному витрати, пов'язані з виконанням доручення.

 5. Повірений має право діяти від імені Довірителя з моменту укладення цього Договору по “31” грудня 2021 року.

 6. Цей Договір є безоплатним.

 7. Цей договір набирає чинності з моменту його підписання та діє протягом строку, визначеного п.5 цього Договору.

 8. Цей Договір складено в двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. Кожна Сторона отримує та зберігає по одному примірнику цього Договору.

Реквізити і підписи Сторін:

Довіритель

Іваненко Іван Іванович

01001, м. Всегараздів, вул. Довга, 10, кв. № 5

 

______________________ (___________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)

Повірений

Петренко Петро Петрович

01001, м. Всегараздів, вул. Довга, 10, кв. № 7

 

______________________ (___________________)

(підпис) (прізвище, ініціали)