Типовий договір

Типовий договір відшкодування витрат з вивозу відходів

Доброго дня, досить типова ситуація: на прибудинковій території розташовані МАФи, які виносять свої відходи у контейнери ОСББ. Хочемо заключити із МАФами договір на відкодування нам витрат по тих об'ємах сміття, що генерують МАФи.

Підкажіть будь ласка, чи є в когось шаблон такого договору?

Договір шаблон відшкодування вивозуТБВ

Договір № 1
про відшкодування затрат з вивезення побутових відходів
м. Бердянськ «01» червня 2021р.

Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку «ПРРОГРЕС», далі «Виконавець», в особі голови правління Рєзніка Валерія Анатолійовича, який діє на підставі Статуту (далі – виконавець) і

Бакай Віталій Григорович

(далі - споживач), з другої сторони, уклали цей договір про нижченаведене
1. Предмет договору
1.1. Виконавець зобов'язується надати доступ до смітєвих баків ОСББ «ПРОГРЕС» з вивезення побутових відходів, а споживач зобов'язується своєчасно оплачувати за встановленими тарифами у строки і на умовах, передбачених цим договором на підставі законодавства про відходи, житлово-комунальні послуги, санітарних норм та цього договору.
1.2. Споживач мешкає, опікується або є власником приватного будинку, що розташований за адресою: вул. Першотравневій буд. № , м.Бердянськ (Приватний сектор «Центр»).
1.3. Цим договором встановлюється такий графік з вивезення сміття: щотижня у понеділок, середу та п’ятницю , з 4:00 (четвертої години ранку) до 12:00 (дванадцятої години дня ).

2. Вимірювання обсягу та визначення якості послуг
2.1. Обсяг розраховується на підставі норм, затверджених органом місцевого самоврядування.
2.2. Розрахунок обсягу з вивезення твердих побутових відходів, встановлюється у відповідності до тарифу, затвердженого рішенням органу місцевого самоврядування.
3. Оплата послуг
3.1. Розрахунковим періодом є календарний місяць.
3.2. Платежі вносяться не пізніше ніж до 13 (тринадцятого) числа періоду, що настає за розрахунковим.
3.3. Послуги оплачуються в безготівковій (готівкой) формі.
3.4. Плата вноситься на розподільчий рахунок зазначений у рахунку на сплату платижу.
3.5. Тариф за вивезення твердих побутових відходів Виконавцем встановлюється з розрахунку 89 грн. 60 коп. (вісімдисят дев’ять грн..60 коп., за 1 м3) , 1,5 контейнерів об’ємом 0,75 м3.Сума до сплати 134 грн. 40 коп.
3.6. У разі зміни вартості на підставі рішення органу місцевого самоврядування нова величина тарифу повідомляється в рахунку на сплату платежу.

4. Права та обов’язки споживача
4.1. Споживач має право на:
4.1.1. одержання достовірної та своєчасної інформації з вивезення відходів, зокрема про їх вартість, загальну суму місячної плати, структуру тарифів, і графік вивезення відходів;
4.2. Споживач зобов'язується:
4.2.1. оплачувати в установлений договором строк відшкодування за вивезення відходів;
5. Права та обов'язки виконавця
5.1. Виконавець має право вимагати від споживача:
5.1.1. забезпечувати утримання в чистоті майданчика при заповнені контейнерів;
5.2. Виконавець зобов'язується:
5.2.1. надавати доступ до смітєвих баків ОСББ «ПРОГРЕС» з вивезення твердих побутових відходів.
5.2.5. надавати своєчасну та достовірну інформацію про тарифи на відшкодування затрат, умови оплати, графік вивезення відходів;
6. Відповідальність сторін за невиконання умов договору
6.1. Споживач несе відповідальність згідно із законом і цим договором за:
6.1.1. несвоєчасне внесення плати за відшкодування витрат з вивозу побутових відходів;
6.2. Виконавець несе відповідальність за:
6.2.1 невиконання зобов'язань, визначених цим договором і законом.

7. Розв'язання спорів
7.1. Спори за договором між сторонами розв'язуються шляхом проведення переговорів або у судовому порядку. Спори, пов'язані з пред'явленням претензій, можуть розв'язуватися в досудовому порядку шляхом їх задоволення.
8. Форс-мажорні обставини
8.1. Сторони звільняються від відповідальності за цим договором у разі настання непереборної сили (дії надзвичайних ситуацій техногенного, природного або екологічного характеру), що унеможливлює надання та оплату послуги відповідно до умов цього договору.
9. Строк дії цього договору
9.1. Договір діє з «01» червня 2021 р. до «31» грудня 2021 р. і набирає чинності з дня його укладення.
10. Умови зміни, продовження,
припинення дії цього договору
10.1. Зміна умов договору проводиться у письмовій формі за взаємною згодою сторін.
У разі коли не досягнуто такої згоди, спір розв'язується у судовому порядку.
10.2. Договір вважається таким, що продовжений, якщо за місяць до закінчення строку його дії одна із сторін не заявила про відмову від договору або про його перегляд.
10.3. Дія договору припиняється у випадках передбачених законодавством та цим договором.

11. Прикінцеві положення
11.1. Цей договір складено у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу. Один з примірників зберігається у споживача, другий - у виконавця.
11.2. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних», укладення та виконання даного договору є підставою для обробки, в тому числі збору, персональних даних споживача у базі персональним даних «Назва», володільцем якої є виконавець, з метою надання послуг та виконання умов даного Договору. Склад та зміст персональних даних споживача, що обробляються виконавцем, зазначено у преамбулі та розділі 13 даного договору. Споживач засвідчує, що ознайомлений зі своїми правами як суб’єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Виконавець може передавати персональні дані споживача КП ГІОЦ, як розпоряднику персональних даних, з метою та в обсязі необхідному для виготовлення рахунків на сплату послуг, а також третім особам, передача персональних даних яким може здійснюватися відповідно до закону.

Уряд затвердив правила надання послуги з постачання теплової енергії

На офіційній інтернет-сторінці Кабінету Міністрів України з'явився текст постанови від 21 серпня 2019 р. № 830, якою затверджено Правила надання послуги з постачання теплової енергії та відповідні типові договори про надання послуги для кожної із передбачених Законом України "Про житлово-комунальні послуги" моделі організації договірних відносин.

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком та Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком»

На сайті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України викладено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинкомта Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком»